0 Objekt

Trångforsens Fvof

Nu kan du enkelt köpa fiskekort till Trångforsens fvof, beläget centralt i Boden här. Trångforsens Fiskevårdsområdesförening förvaltar fiskerätten för fastigheterna i Bodens Kommun, Vattenfall, Fortifikationsförvaltningen, Hedens-, Vittjärvs- och Bodens by.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Trångforsens Fvof

Syfte
Föreningens syfte är att främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

Fiskekort
Föreningen upplåter sportfiske inom sportfiskeområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Området omfattar Lule älv sträckan mellan Vittjärvs kraftstation och Bodens kraftstation.

Välkomna

Regler

Generellt

Regler och bestämmelser för fiske i Trångforsens fiskevårdsområdesförening (TFVOF)

OBS "markankarspett" kan förekomma under vattenytan vid båtnedsättnings- och upptagningsplatserna vilket kan skada båten

Allmänt
Trångforsens Fiskevårdsområdesförening förvaltar fiskerätten för fastigheterna i Bodens Kommun, Vattenfall, Fortifikationsförvaltningen, Hedens-, Vittjärvs- och Bodens by. Föreningens syfte är att främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.
Föreningen upplåter sportfiske inom sportfiskeområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Området omfattar Lule älv sträckan mellan Vittjärvs kraftstation och Bodens kraftstation.

Grundläggande bestämmelser
Fiskerätten är olika, varför de uppdelas i allmänhetens fiskerätt och de som äger fastighet med fiskerätt, se vidare nedan.

Att särskilt observera!
Allt fiske sker på egen risk!
Av säkerhetsskäl får fiske ej ske närmare än 50 m från kraftstationerna.

Metoder

Sportfiske får genomföras mot lösen av fisketillstånd i Sportfiske.se inom hela fiskevattnet mellan Vittjärvs- och Bodens kraftstationer avseende, hand fört flug-, haspel, spinn-, pimpel- eller metspö och handlina.

Fångstbegränsningar

Minimått: Lax 50 cm

Öring 40 cm

Harr 30 cm
Fisk under minimått skall släppas tillbaka död eller levande.

Övriga regler

På begäran av fiskebevakare eller personal ur TFVOF föreligger skyldighet att uppvisa fiskeredskap, fångst och fisketillstånd tillsammans med legitimation.
Som sportfiskare är du skyldig att ta reda på vilka regler som gäller samt respektera dem, samarbeta med tillsynsman/personal för att bekämpa olovligt fiske.
Innan man påbörjar sitt fiske bör man försäkra sig om att det egna fiskeredskapet ej påverkar eller skadar andras redskap.
Ta inte upp mer fisk än du äter, det är förbjudet att sälja fisk som man fångat.

Övrig information
Fiske från båt är tillåtet. Möjliga platser för att lägg ut- och ta upp båt med fordon och båtvagn sker på egen risk och från möjliga platser nedan, beroende på väderleksförhållande och årstid. Fordon och båtvagnar får inte kvarlämnas vid vattendraget, utan parkeras på lämplig plats i närheten där de inte stör andras möjligheter att lägga ut- eller ta upp båt.

Vid tillfälligt nyttjande, av markägaren tillhandahållen mark, för fiske från strand, och transport för nedsättning eller upptagning av båt på hårdgjorda ytor gäller allemansrätten.
Uppställning av tillfälliga tält, husbilar eller husvagnar på och i anslutning till ovanstående vattendrag omfattas också av allemansrätten.
Möjliga båtnedsättnings- och upptagningsplatser
SV sida av Lule älv.
Hedens Laxodling: Heden 4:21 (Vattenfall vattenkraft AB Servitut)
Hedsvedjan: Bodens Garnison 2:1 (FortV)
Färjkarlstorpet: Bodens Garnison 2:1 (FortV)
Älvlägret: Bodens Garnison 2:1 (FortV)
NO sida av Lule älv.
Ängesholmen: Vittjärv 3:109 (FortV Servitut)
Städa upp efter er och ta med er sopor och fiskrens.
Ryckfiske är förbjudet.
Temporära förändringar vad gäller bestämmelser för sportfisket kan komma att ske under pågående säsong. Du är skyldig att före fisket informera dig om samtliga bestämmelser och regler.
Trångforsens fiskevårdsområdesförenings tillsynspolicy.
Föreningens främsta uppgift vid tillsyn är att serva och hjälpa fiskegästerna till rätta.
De fiskegäster som bryter mot företagets regler riskerar att bli avhyst för dagen eller avstängning från fiske.
Om föreningens personal eller tillsynsmän utsätts för hot eller trakasserier av den fiskande skall vederbörande självklart avstängas och polisanmälan ske. Vid fiske utan fisketillstånd sker polisanmälan.
Ovanstående disciplin åtgärder kan vidtas utan att överträdelse har iakttagits av företagets personal eller tillsynsmän. Åtgärden kan föranledas av tillexempel andra fiskares klagomål eller anmälan.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Henri Heimonen

0725291765 [email protected]

Lule älv

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren