0 Objekt

Norrtälje Sportfiskeklubb

Norrtälje SF förvaltar i dagsläget över ett antal sjöar där sportfiske kan bedrivas med framgång, under alla årstider! Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Norrtälje Sportfiskeklubb

Främst har fisket efter storväxt abborre samt gös ökat och givit många sportfiskare en minnesvärd stund!
Tillgängligheten till sjöarna med båt är tyvärr begränsad men kontakta Norrtälje SFs styrelse, antingen via hemsidan eller Facebook, så kan tips ges som kan komma att underlätta det hela!

Välkomna till Roslagsnatur!

Skitfiske!

Regler

Fiskesäsong

Norrtäljeån
Totalt fiskeförbud råder mellan 15/9-31/12!

Metoder

Norrtäljeån grön zon (Övre- och nedre delarna).
Endast fiske med handredskap.

Norrtäljeån gul zon (mellersta delen).
Endast fiske med flugspö.
Flugor bundna på hullinglösa krokar är obligatoriskt.
Vadning sker endast från en sida och inte längre ut än att ett ”Roll kast” kan genomföras (1-2m). Vadning från Gamla elverksbron ned till bron vid biografen samt från Socitetsbron till bron vid Åtellet – Södra sidan. Vadning från bron vid biografen till Socitetsbron – Norra sidan.Respektera anvisningarna för vadning på flugfiskesträckan ”Röda makeringar”!
Vada inte mer än nödvändigt.

Erken
Endast fiske med handredskap.
Ingen form av trolling är tillåten.

Fångstbegränsningar

Norrtäljeån
1/1-28/2 Catch&Release på öring (ej Regnbåge max 3st).
1/3-14/9 1st öring eller totalt 3st laxartade fiskar/dygn (tex 1st öring och 2st regnbågar)!
Tillåtet mått öring (fönsteruttag 50-65cm)!

Erken och övriga sjöar
Minimimått gös 40cm.

Övriga regler

Erken
Observera att hela sjön ej ingår i fiskekortet.

Norrtäljeån
I fiskekortet för flugfiskesträckan (gul zon) ingår även fiske i Norrtäljeåns övre- och nedre delar.
Fångstrapport (Namn, datum, art, vikt, längd och fettfena J/N) är obligatoriskt och görs till [email protected]

OBS!!Spara inte mer fisk än nödvändigt! Våra rovfiskar, och speciellt de större, är mycket viktiga för att balansen ska upprätthållas i fisksamhället, i våra vatten. Utfiskning av dessa leder på lång sikt till förändrad artsammansättning, till det negativa (karpfiskar tar över) vilket bidrar till de redan känsliga och övergödda sjöarna! En ond cirkel som tar mycket lång tid att bryta!

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Hans-Olof Gustafsson

070-5560230 [email protected]

ERKEN

Upplands största sjö till volymen, 23 km2 stor och med ett maxdjup på ca 22m, omges till stora delar av vildmarksliknande skog med stort inslag av blockterräng.
På kortfiskeområdena finns det mängder av intressanta stengrynnor och branter att fiska vid men även fiske vid de långsträckta vassarna kan ge fantastiskt gäddfiske efter gäddans lek, som sker aningen senare (maj-juni) då uppvärmningen av den stora vattenvolymen sker långsammare. I motsats sker isläggningen därför också senare (runt årskiftet).

I Erken riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös men även fiske efter de vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, kan göras med framgång.

Möjligheterna att fiska från land är mycket begränsad men kan göras vid några platser på den norra stranden, från Rörvik till Hasselhorn.

Vid ”Rumpudden”, mellan Rörvik och Hasselhorn, finns 2st vindskydd med grillplatser.

Vid Södergarn, SV om Koludden, har Naturreservat bildats och även där kan man rasta vid ett vindskydd om man önskar åka från Erkens östra till det Erkens västra del vid Kristineholm.

Möjlighet till sjösättningen finns vid Svanberga Badplats.

 

LOMMAREN

Näringsrik och långsträckt sjö med täta, långsträckta vassar. Grund och stenbottnar saknas helt men dock finns det partier på den södra stranden som består av sten och berg. Sjöns djupaste del, ca 7m, finns på området där sjön är som smalast.

I Lommaren, och vid Lommarbadet i sjöns östra ände, finns det möjligheter att sjösätta båt i anslutning till badets parkeringsplats. Möjligheter till landfiske är i stort sätt obefintligt.

 

I Lommaren riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös under hela året. Många av sjöns stora abborrar vandrar upp till Lommaren från havet efter leken via Norrtäljeån, blir sedan kvar tack vara den goda tillgången på föda och kan bjuda på riktiga huggsexor vinter som sommar! De vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, finns också i stora mängder.

LIMMAREN

Näringsrik och relativt grund sjö, och på gällande område, bestående av täta vassar. På området finns det ett par grund samt även förekomst av steniga bottnar. På området råder ett maxdjup om ca 5m.

Tyvärr finns inga allmänna sjösättningsplatser och landfiske är i stort sätt obefintligt. Info kan fås av Norrtälje Sportfiskare.

 

I Limmaren riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös och främst under vintern kan man ha framgång om det vill sig antingen vid pimpelfiske eller ismete. De vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, finns också i stora mängder.

FRÖTUNA-KYRKSJÖ

”Frötunasjön” skiljer sig avsevärt i karaktär jämfört med de övriga vattnen i Kortfiskeområdet. Sjön omgärdas delvis av branta berg och sluttningar och delvis av flackare stränder i anslutning till jordbruksmark. Sjöns djupförhållanden blir därefter och bottnen sluttar på vissa ställen mycket kraftigt. Strändernas består delvis av sten och berghällar men även av både glesa och täta vassar. Ett grund finns på området och ett maxdjup om ca 15m finns mitt i sjön.

På sjöns norra strand finns det möjligheter att sjösätta en mindre båt. Platsen nås från gamla Norrtäljevägen.

 

Landfiske kan ske från utstickande uddar/berghällar i sjöns södra del, mot Lönnsvik, från både den västra och östra stranden. OBS!!! Uppmärksamma och respektera de gränser som skiljer kortfiskevattnet från Lönnsviks vatten- och fiskerättsägare och det är strängeligen förbjudet att beträda privat mark och bryggor!! Utmärkning finns på både östra och västra sidan inåt Lönnsvik som består av vit/rödmålade skyltar (vitt=kortfiskevatten, rött=privatvatten)”

I Frötunasjön riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös under hela året men speciellt pimpelfiske kan ge goda resultat. Även de vanligaste karpfiskarna förekommer.

MALSTASJÖN

Näringsrik och relativt grund sjö som delvis omgärdas av branta berg och sluttningar och delvis av flackare stränder i anslutning till jordbruksmark. De grunda vikarna i väster och öster täcks till stor del av näckrosor från tidig sommar.

Inga allmänna sjösättningsplatser finns men vid badplatsen, som är nåbar från Malsta Kyrkas parkering, kan man lätt nå sjön med kanadensare eller annan lättare farkost. Tala med kommunen och visa hänsyn till badets gäster.

Landfiske är i stort sätt obefintligt men kan göras vid de utstickande uddarna i sjöns södra del, Degaröviken.

I Malstasjön riktas fisket främst in på abborre, gädda året runt och de vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, finns också i stora mängder.

RIMBO LÅNGSJÖ

Näringsrik och långsträckt sjö med mycket varierande stränder bestående av täta eller glesa och långsträckta vassar, sten och berghällar. Ett flertal grund och stenpartier förekommer.

I Rimbo Långsjö, och vid kommunens badplats i sjöns östra ände, finns det möjligheter att sjösätta båt. Tala med kommunen och visa hänsyn till badets gäster. Möjligheter till landfiske är i stort sätt obefintligt.

I Rimbo Långsjö riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös under hela året och de vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, finns också i stora mängder.

NORRTÄLJEÅN

Från sjön Lommaren i väster rinner norrtäljeån igenom Norrtälje stadskärna tills den slutligen mynnar i Norrtälje Hamn. Åns stränder är från den övre delen och ned till ”Gamla Elverksbron” relativt lättillgänglig och består i huvudsak av en bård med al, ask och lönn. Bitvis berörs den övre sträckans norra strand av privata tomter och på den övre sträckans södra strand berörs privata tomter i mindre utsträckning. All tomtmark är naturligtvis förbjuden att beträda!! Åns lopp är på den övre sträckan i stort sätt lugnflytande.

Den mellersta delen ”Flugfiskesträckan”, från strax uppströms ”Gamla Elverksbron” och ned till bron vid Åtellet, faller ån ut ca 3m vilket då naturligt skapar ett lopp från svagt till hårt strömmande partier under medelvattenflöde. Efter längre regnperioder kan flödet bli mycket högt vilket gör att vissa delar i den mellersta sträckan blir olämplig att vada i.

Stränderna längs den mellersta delen består huvudsakligen av hårdlagda ytor som gör tillgängligheten minimal vilket kräver vadning. Vadning sker endast från en sida!! Följ anvisningarna!!

Åns nedre del sträcker sig från bron vid Åtellet och ut till dykdalberna i Norrtälje hamns inlopp, som ligger i jämnhöjd med Havspiren. Stränderna längs den nedre delen består huvudsakligen av hårdlagda ytor och fisket sker i dagsläget endast från den södra sidan av ån Tillgängligheten är mycket god!

 

Övrig information

Möjligheterna att fiska från land är mycket begränsad men kan göras vid några platser på den norra stranden, från Rörvik till Hasselhorn.

Vid ”Rumpudden”, mellan Rörvik och Hasselhorn, finns 2st vindskydd med grillplatser.

Vid Södergarn, SV om Koludden, har Naturreservat bildats och även där kan man rasta vid ett vindskydd om man önskar åka från Erkens östra till det Erkens västra del vid Kristineholm.

Möjlighet till sjösättningen finns vid Svanberga Badplats.

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund