0 Objekt

Mjörns FVO

Mjörn med sina många vikar och öar har en rik flora och fauna med många olika fiskarter. Dess skiftande karaktär gör sjön attraktiv, här finns grunda vassvikar omväxlande med karga öar och blandskogsstränder med alkärr etc. Kombinationen av näringsrika produktiva områden och stor vattenvolym gör att både mångfald och individrikedom gynnas.

Om Mjörns FVO

I sjön är gädda och abborre vanliga, ett gott bestånd av gös och ett sparsamt bestånd av öring finns dessutom.

Mjörnöringen är klassad som riksintressant då den i Mjörn har varit känd för att vara ovanligt storvuxen. Fiskar runt 10 kg har tidigare landats, numera är dock beståndet tyvärr försvagat. Istället har ett mycket bra bestånd av gös byggts upp under senare tid. Övriga fiskarter som kan sportfiskas med framgång är bl.a. braxen, id, mört, sutare och lake.

Regler

Generellt

Gäller för fiske i sjön Mjörn med undantag för vissa vattenområden, se karta.
Du måste ha identitetshandling och fiskekort för att få fiska i Mjörn, detta skall alltid medföras vid fiske. Vid fisketillsyn skall du kunna identifiera dig samt utan vidare anmaning uppvisa fiskekortet för fisketillsyningsmannen. Underlätta kontrollen genom att stanna och ta upp redskapen.

Barn och ungdom t.o.m. 17 år får fiska utan kort, men måste åtfölja de bestämmelser som gäller för fiskekortet i övrigt.

Fiskesäsong

Öring får ej fiskas fr.om. 15 september t.o.m 1 april. Öring fångad under förbudstiden måste återutsättas!

Metoder

Tillåtna fiskesätt är mete, spinn, trolling, pimpel.

Ål är förbjudet att fiska i Mjörn efter 1 maj 2007. Långrev förbjudet!

Fiske med utter eller laxpulkor förbjudet.

Spöparavaner kräver ett paravankort, vilket enbart är giltigt i kombination med gällande årskort eller turistkort. Spöparavaner får användas under tiden 1/1 till 30/4 samt 1/9 till 31/12 med detta tilläggskort. Du får använda max 4 st spöparavaner.

Max antal spön : 6 st (totalt per båt)

10 angeldon / isfiskespö vid isfiske

Fångstbegränsningar

Öring: minimåttet är 50 cm. Öring fångad under understigande minimimåttet måste återutsättas!

Övriga regler

När två eller fler personer fiskar från samma båt och mer än ett redskap används fordras fiskekort för varje deltagare eller gällande årskort för båtföraren i kombination med tilläggskortet båtkort.

OBS! OBS! OBS!
Områden avlysta för fiske finns, se markering på fiskekort. Ertappas du fiskandes utan gällande fiskekort eller om du fiskat och avlivat ål straffas du enligt svensk lag.

Bryter du mot övriga regler kommer kontrollavgift (10% av prisbasbelopp) att skrivas ut på plats av fisketillsyningsmannen.

Anmäl fångst av öring och gös till Alingsås Sportfiskeförening på hemsidan asff.nu

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Mjörns FVO

[email protected]

Mjörn

I sjön är gädda och abborre vanliga, ett gott bestånd av gös och ett sparsamt bestånd av öring finns dessutom.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

För att öka trivseln bör hänsyn visas till vid sjön boende och det är en självklarhet att markägare tillfrågas innan man börjar fiska från strand och bryggor.
Vi bör också tänka på att det inte är en rättighet, utan en förmån att få fiska och vistas
vid Mjörn, och uppträda därefter.

 

Fisketips Mjörn

I ett så stort och omväxlande vatten som Mjörn är det bra med kännedom om fiskarnas vanor.
Detaljerade sjökort finns att köpa som underlättar fisket. Se vår hemsida för mer information.

Abborre och gös
Abborren är ofta lätt att komma i kontakt med. Sommartid söker man den i ytan då den jagar
årsyngel av bl.a. mört kring nateruskor och vid vassarna. Hugger bäst vid gryning och
skymning, men den värmeälskande abborren kan luras till hugg även när solen står som högst.
Under hösten fångas abborren bl.a. vid djuppimpel från båt, då den ofta uppträder på djup
mellan 3 och 15 m.
Vid tidig isläggning kan fisket på den första isen ge god utdelning. Annars är pimpel på vårisen
ett av de roligaste och mest effektiva sätten att fiska abborren.
Betesvalet varierar med metod och årstid, normalt brukar jiggar och små spinnare ge bra fångst
under den isfria perioden. Vintertid är maggotagnad vertikal pirk bäst när abborren är trög,
medan balanspirken är oslagbar när fisken jagar aktivt.
Numera finns även ett fint bestånd av gös i Mjörn. OBS att gösen har en fredningstid i samband
med dess lek, se vår hemsida eller fiskekortet för gällande bestämmelser.

Gädda
Gäddor på 10 kg eller mer förekommer i Mjörn, varje år fångas sådana. Under lektiden – från
islossning och en bit in i maj – går gäddan ofta på djup mellan 3 och 6 m och kan lockas att
hugga på stora långsamtgående wobbler eller skeddrag.
När vattnet blir varmare går gäddan ut på djupare vatten och börjar jaga nors och siklöja i
frivattnet. Trollingfiske på de stora ytorna kan ge gädda på alla djup beroende på hur
bytesfisken rör sig. Ser man sprittande småfisk i ytan är chansen stor att gäddan eller abborren
står under! Lämpliga beten är blå och silverfärgade wobbler med snabbt vickande gång. Man
kan också meta gäddan med naturlig betesfisk, vilket ofta ger de allra största gäddorna.
Under hösten rör sig gäddan åter mot grundare vatten och kan fiskas på samma som på våren.
Vintertid är angeldonsfiske en spännande metod, även för familjer, om isen är säker nog.

Öringen
”Mjörnöringen” är nog Mjörns mest välkända fisk, den utgör en genuin lokal population som är
nationellt skyddsvärd. I Mjörn utförs fiskevårdsarbete för att rädda och förbättra öringbeståndet.
Mycket tid och pengar har lagts ned på återskapande av lekområden och utsättning av fisk.
Mjörns öring lever huvudsakligen i den fria vattenvolymen och följer norsen och siklöjan ute i
frivattnet. Om man lyckas få den på kroken bjuder den sportfiskaren en spännande kamp! Bästa
tiden att nå öringen är från islossning fram till slutet av maj, innan vattnet blir för varmt.
Metoden att använda är trolling med wobblers som liknar bytesfisken t.ex. Rapala och Bomber.
Betet fiskas snabbt på olika djup från ytan ned till 18-20 m. I gryning och skymning går
bytesfisken ytligt och öringen följer den, vilket gör att den är mest åtkomlig då. Skulle du fånga
en öring bör den återutsättas då mjörnöringen är så hotad.
Mört och andra vitfiskar
Förutom rovfiskarna ovan finns det flera andra fiskar som kan fiskas i Mjörn. Mört och andra
arter kan metas framgångsrikt i vassvikarna under sommaren, t.ex. id och sutare. Braxen i
Mjörn kan bli väldigt stor, flera fiskar kring 4 kg fångas årligen.

Ål
Ål är en fisk som INTE långre är tillåten att fiska i Mjörn. Det förekommer mycket
stor ål i Mjörn, det har fångat exemplar på mellan 2 och 3 kg. Ålens förekomst i hela
Säveåsystemet har varit i dalande under senare tid, men fiskevårdsåtgärder kan hjälpa ålen.
Sedan 2007 är det förbjudet att fiska ål i hela Säveåsystemet, inklusive Mjörn, ev. fångad ål måste omedelbart återutsättas!

 

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund