0 Objekt

Laxriket

Välkomna till laxriket! Ett samarbetsprojekt mellan 6 stycken fiskevårdsområden. Se respektive fiskevårdsområde för köp av fiskekort.

Om Laxriket

Laxriket är ett samarbetsprojekt där sex fiskeförvaltnings- organisationer har gått samman längs Vindelälvslaxens viktigaste och bästa laxfiskeområde. Vindelälvslaxen har dessutom sina mest betydelsefulla lek- och uppväxtområden inom Laxriket. Området har stor utvecklingspotential för laxfiske men samtidigt bör fisket och fiskeförvaltningen ske med långsiktighet och ödmjukhet då laxen har sina viktigaste lekplatser här. Projektet syftar till att marknadsföra området med en långsiktig och uthållig fiskeförvaltning bl.a. genom ökat samarbete och syn på regelverk mellan deltagande organisationer. Projektet har finansierats från Vindelälvens Fiskeområde – Från kust till fjäll.

De inblandade FVO/SFF i projektet finner du här under:

Blattnicksele-Huftasjö FVO
Sandsele SFF
Gargnäs-Råstrands FVO
Juktåns Mellersta FVO
Djupseleforsens FVO
Vindelgransele SFF

 

Tjergeforsen: Områdets "start". Forsnacken har ingen förvaltning i dagsläget förutom Kvarnabränna byalag. Fisket startas mitt i fors från parkering och nedströms. Ligger i Blattnicksele-Huftasjö FVO

Kvarnforsen: Liten strömsträcka med låg fallhöjd där älven tar sig fram likt en s-kurva.

Brobäcksstryckan: Svåråtkomlig kort strycka. Kanske ett av de bortglömda laxfiskeplatserna?

Vatjoforsen: Ligger inom Blattnicksele-Huftasjö FVO. Vindskydd finner du på älvens södra sida med bra stig ned till fiskplatsen. 1=vindskydd

Fläckseleforsen: Du når forsen enkelt från båda sidor. På norra delen finns parkering vid järnvägsöverfart strax nedan Blattnicksele.

Sandforsen

Sandforsen

Kabbnässtryckan

Lillseleforsen:1= Vindskydd 2= Byn Lillselebränna 3= Granholmen 4= Åkerholmen 5= Fräkenviken

Maloforsen: 1=Vindskydd. Du hittar hit från väg in till "Avanäs". Följ skyltning från väg. 2= Byn Sappetavan med den enda bilmekanikern i området. 3= Sappetavan är en lång ava med abborr- och gäddfiske. 4= Vindskydd.

Maloforsen: En fors som är riktigt bra laxfiske vid främst runt forsnacken. Här kommer du se lax om ingen hugger i alla fall!

Långforsen

Edustryckan

Krokforsen: Forsnacken. Den del av forsen som lämpar sig bäst efter laxfiske med tvåhands flugspö. Svår vadning, men ger oftast bra resultat!

Aspnässtryckan: Foto taget i nedströmsvy. En återställd strömsträcka med goda laxmöjligheter. Fångster sker främst från båt, men landfisket kan vara värt att testa.

Torviksforsen

Råstrandsforsen: Kvarnfåran och Lillån. Här skymtar man Skvaltkvarnen till höger som används delvis ännu idag. Vindskydd finner du vid kvarnen, med fina eldplatser vid området.

Råstrandsforsen: Översikt på forsen. Även del av laxselet, Gargåns övre utlopp i älven samt hanskforsen som skymtar i bildens övre kant.

Laxselgrundet. Vindskydd finns uppe på backen till höger i nedre kant. Fvo hyr ut båt som ligger i fotots mittre del (kommer att märkas ut)

Laxselstryckan. Fisket runt Laxselholmen kan vara ett av de mest givande i området efter lax , men ger även ett riktigt bra harrfiske.

Översikt på Laxselet. Laxselholmen i mitt och laxselstryckan.

Bansarforsen: Återställd holme där nu laxen väljer båda sidor av strömmen oavsett vattenföring. Bra harrfiske kring holmarna.

Bansarforsen: Fors sedd uppifrån där man skymtar Mårten-Abrahamsforsen nedtill

Mårten-Abrahamsforsen: Bild på övre del av forsen och den stora stenkistan som stänger stora delar av älven urspungliga fåra.

Torparselet: Ett klassiskt laxfiskeställe inom Gargnäs-Råstrands FVO. Fisket sker mestadels från båt pga svåråtkomliga fiskplatser. 1= "Svartagga" 2= Båtplats FVO. 3= "Sandagga" 4= Mårten-Abrahamsforsen 5= Flottningsåterställd schaktad holme.

Lillselforsen: En kort och intensiv fors med djup huvudfåra som försvårar fångsten av lax.

Beukaforsen: Laxpoolen ovanför fallet ger ofta hugg på de mindre laxarna. Fantastiskt harrfiske längs södra sidan då gräset är grönare där...

Holmforsen: Översikt på forsen och Aspholmen.

Holmforsstryckan: Ett helt återställt område efter flottningen. Älven delas i två fåror och holmen kräver båt för åtkomst. Fina harrområden, men tas även flertalet laxar kring stryckan.

Fröjnässtryckan: Kort strycka som kan tyckas vara en del av holmforsen. Där Lillån och huvudfåran rinner samman bildas denna strycka.

Ståseleforsen: Relativt lång fors med goda förutsättningar för Harr,öring och lax.

Djupseleforsen

Storgräsforsen

Storgrässtryckan: Lugn strycka med fina fiskeplatser

Åtjärnsforsen: Ligger strax ovan Kvarnforsen och är mycket lätt att nå från väg. Fint område för flugfiske efter lax.

Kvarnforsen: Fors som är lätt att nå från väg. Utlopp av forsen är strax ovan Mattjokkbäcken som är fredad upp till översta fallet.

Storforsen: Synliga rester kvar av kraftverk. Här finner du även informationstavla intill rastplats.

Lappselstryckan: Fint område med fluga för laxfisket.

Juktån: Ett vatten som främst lämpar sig för fiske efter harr och öring.

Gargån: Trolska miljöer kring Trollforsen. Fallet är den nedre gränsen på den flugfiskesträcka du finner härifrån och upp till sjön Jorbokken.

Regler

Generellt

Se respektive fiskevårdsområde

Tjergeforsen

Områdets "start". Forsnacken har ingen förvaltning i dagsläget förutom Kvarnabränna byalag. Fisket startas mitt i fors från parkering och nedströms. Ligger i Blattnicksele-Huftasjö FVO.

Tjergeforsen

Kvarnforsen

Liten strömsträcka med låg fallhöjd där älven tar sig fram likt en s-kurva.

 

Kvarnforsen

Vatjoforsen

Ligger inom Blattnicksele-Huftasjö FVO.
Vindskydd finner du på älvens södra sida med bra stig ned till fiskplatsen.

 

Vatjoforsen

Fläckseleforsen

En fors med gräns mellan Blattnicksele-Huftasjö FVO och Sandsele SFF. Området ligger även i ett naturreservat vilket bör tänkas på när man besöker området. Forsen är belägen strax nedströms byn Blattnicksele.

Du når forsen enkelt från båda sidor. På norra delen finns parkering vid järnvägsöverfart strax nedan Blattnicksele.

Den södra nedfarten till forsen ligger efter grusväg till S Blattnicksele. Dit hittar man via infart vid Sandforsen.

Fläckseleforsen

Sandforsen

En komplex och varierad fors med mängder av holmar och sidogrenar. Järnvägsbron användes länge som kombinerad järnväg och bilväg. Bygget av nya E45:an bron skapade nya förutsättningar.

"Broforsen" som man kan kalla den är extremt vägnära. Ovan järnvägsbron på södra sidan ligger Sandseleforsens naturreservat.
1= Vindskydd med utedass, se bild länk.

Huvudfåran ovan broarna. restaureringar har utförts då 4 st stenkistor rivits ut. Viktiga uppväxtområden har återskapats för lax och öringyngel.

Sandforsgrenen med dess enorma vattendelare. Ett riktigt bra fiskeområde för den erfarne vadaren som gillar harrfisket.

Huvudfåran ovan broarna Sandforsgrenen

Lillseleforsen

Mitt i Sandseleområdet. Ligger strax nedanför byn Lillselebränna och du hittar lämpligast hit från väg 1000 på denna sida. Vid ett sågverk parkerar du bilen och hittar snabbt ned vid gammal traktorväg till vindskyddet.

Laxfisket är endast möjligt från land på södra sidan där man kommer åt båtplatserna.

Forsnacke där laxen ofta stannar upp efter ha tagit sig uppför forsen. Se bild Lillseleforsen2

Lillseleforsen Lillseleforsen2

Maloforsen

"Stupröret" som den kallas, är en mycket våldsam fors pga av de sprängningar som är gjorda i forsmiljön. Vackert belägen nedströms byarna Rågoliden på Norra sidan och Sappetavan på Södra sidan. Är ett stort Hällområde i nedre kant av forsen vilket skapar ett mindre fall i fåran.

Se bild länk
1=Vindskydd. Du hittar hit från väg in till "Avanäs". Följ skyltning från väg.
2= Byn Sappetavan med den enda bilmekanikern i området.
3= Sappetavan är en lång ava med abborr- och gäddfiske.
4= Vindskydd.

Maloforsen

Långforsen

Likt namnet är den en av de längsta forsarna i vindelälven.
Forsen delas av Sandsele SFF och Gargnäs-Råstrands FVO. Dock har ett samarbetsavtal skrivits där du som fiskare nyttjar hela forsträckan oavsett vilket av fiskekorten du köpt.

Övre delen av forsen. Här skymtar man byn Rågoliden i övre kant av bild. Vid fiske av den övre delen av forsen finns bra parkeringsplats utmed 363:an.Gångväg ned är ca 100-200m. Respektera områdena kring sommarstugorna!

Forsen är även en utmärkt för harrfiske både med spinn och fluga.
Utmed 363:an finner du två skyltar med texten "Långforsen". Vid nedre skylten finns utmärkt stig ned till nedre del av fors. Här kommer även en informationstavla finnas med aktuell info samt förklaringar om det samarbete som finns mellan Sandsele SFF och Gargnäs-Råstrands FVO. Gångväg ned till älv är ca 400m.

Långforsen

Krokforsen

En av älvens mäktigaste forsar med flertalet förgreningar och holmar. En av de platser som har gett mest lax genom åren fiske, men framförallt genom båtfisket.

Forsens mittparti med flottledskonstruktion i mitten. En stenkista som planeras att rivas ut. I bildens nedre del på högra sidan finns eldplats på holmen. Bra fiskeplats utanför denna för öring, Lax och Harr.

Bild: Forsnacken. Den del av forsen som lämpar sig bäst efter laxfiske med tvåhands flugspö. Svår vadning, men ger oftast bra resultat!

Krokforsen2

Torviksforsen

En helt återställd fors efter flottningen som är svårfiskad när det gäller lax. Planer finns att justera vissa åtgärder och framförallt den "konstgjorda" forsnacken på södra sidan. Byn Torviksele skymtar i övre kant av bilden.

Torviksforsen

Hanskforsen

Intressant fors framförallt för harrfisket. För att ha framgång här med laxfiske bör båt användas för åtkomst till någon av holmarna

Råstrandsforsen

En av de få forsar i älven där man brukat vattnets kraft till en skvaltkvarn. Forsen är påverkad i hög grad av flottningen då man schaktat upp den högra fåran, Lillån.

Bild 1: Översikt på forsen. Även del av laxselet, Gargåns övre utlopp i älven samt hanskforsen som skymtar i bildens övre kant.

Bild 2: Kvarnfåran och Lillån. Här skymtar man Skvaltkvarnen till höger som används delvis ännu idag. Vindskydd finner du vid kvarnen, med fina eldplatser vid området.

Råstrandsforsen Råstrandsforsen2

Bansarforsen

Kort fors med två holmar som delar strömmarna. Återställd efter flottningen vilket har gett forsen ett nytt ansikte och ett förbättrat fiske kring främst övre holmen.

Återställd holme där nu laxen väljer båda sidor av strömmen oavsett vattenföring. Bra harrfiske kring holmarna.

Bansarforsen

Mårten-Abrahamsforsen

Vem denna Mårten-Abraham var är det nu ingen levande som vet men kanske var det grundaren till den gigantiska stenkista som stänger av merparten av älven och det viktiga uppväxtområden som finns där. Svårfiskad fors.

Bild på övre del av forsen och den stora stenkistan som stänger stora delar av älven urspungliga fåra.

Mårten-Abrahamsforsen

Lillselforsen

En kort och intensiv fors med djup huvudfåra som försvårar fångsten av lax.

Lillselforsen

Beukaforsen

Rastplatsen vid 363:an. Här finns torrtoa, grillpats och Fvo hyr ut båt på platsen. En fors med stora insatser gjorda för att få timret att ta sig ner genom den steniga och hällrika miljön. Idag finns endast 3 stenkistor kvar.

Övre del på forsen som är svårfiskad utan båt. Går att vada sig över Norra grenen vid lägre vattenstånd och ta sig ut till holmen.

"Enmanshällan" Mellan hällan och södra stranden passerar samtliga laxar som skall upp och flertalet tas strax utan denna hälla.

Bild: Laxpoolen ovanför fallet ger ofta hugg på de mindre laxarna. Fantastiskt harrfiske längs södra sidan då gräset är grönare där...

Beukaforsen

Holmforsen

En fors som klyvs av två Fiskevårdsområden och kommuner. Gargnäs-Råstrands FVO, Sorsele kommun förvaltar övre delen och Djupseleforsens fvo, Lycksele kommun den nedre delen. Även här kallas den mindre fåran för Lillån och Aspholmen klyver älven. Översikt på forsen och Aspholmen.

Bild: Översikt på forsen och Aspholmen.

Holmforsen

Ståseleforsen

Relativt lång fors med goda förutsättningar för Harr, öring och lax.

Ståseleforsen

Djupseleforsen

Forsen som gett namn till fiskevårdsföreningen. En svårfiskad fors med lämningar kvar från flottningsepoken.

 

 

Djupseleforsen

Storgräsforsen

Fors strax intill 363:an.

 

Storgräsforsen

Åtjärnsforsen

Ligger strax ovan Kvarnforsen och är mycket lätt att nå från väg. Fint område för flugfiske efter lax.

 

Åtjärnsforsen

Kvarnforsen

Fors som är lätt att nå från väg. Utlopp av forsen är strax ovan Mattjokkbäcken som är fredad upp till översta fallet.

 

Kvarnforsen

Storforsen

En fors med ruiner kvar av ett gammalt vattenkraftverk. Området ligger strax intill väg 363 nedströms Vindelgransele. Sista forsen innan angränsande område, Björksele FVO

Synliga rester kvar av kraftverk. Här finner du även informationstavla intill rastplast. Se bild

Storforsen

Brobäcksstryckan

Svåråtkomlig kort strycka. Kanske ett av de bortglömda laxfiskeplatserna?

 

Brobäcksstryckan

Kabbnässtryckan

En svåråtkomlig fiskeplats som dock kan innebära att du är helt själv på nästintill ofiskade vatten.

 

Kabbnässtryckan

Edustryckan

En strycka som många skulle kalla för fors. Lämpar sig riktigt bra för flugfiske efter lax. Tyvärr finns få ståndplatser och laxen passerar fort genom sträckan. Huggen kommer oftast i nedersta delen och kring nacken.

Du når fisket här via s.k. militärväg som går ned till älven. Användes i övningsyfte till att bygga provisoriska broar över älven, så änvänds därför flitigt idag av de lokala där man kan ta ned egen båt. (Krävs speciellt kort för detta)

Finns även möjlighet att nå sträckan via parkeringen till nedre Långforsen. Härifrån finns stig ned till det korta selet mellan dessa strömsträckor.

På södra delen av älven finns Vindskydd och eldplats vid parkeringen. Infart till Norra sidan finns vid byn Orrkulla. Vid älven finns Båt att hyra av fvo om man vill röra sig ned mot Krokforsen som blir nästa fors nedströms.

Edustryckan

Aspnässtryckan

Krokforskojans "egna" fiskeställe.

Foto taget i nedströmsvy. En återställd strömsträcka med goda laxmöjligheter. Fångster sker främst från båt, men landfisket kan vara värt att testa.

Aspnässtryckan

Laxselet

Områdets fanbärare. Ett historiskt namn som knappt behöver beskrivning. Del av filmen "Ett fiskeår längs Vindelälven" spelades in på denna plats

Laxselgrundet. Vindskydd finns uppe på backen till höger i nedre kant. Fvo hyr ut båt som ligger i fotots mittre del (kommer att märkas ut)

Laxselstryckan. Fisket runt Laxselholmen kan vara ett av de mest givande i området efter lax , men ger även ett riktigt bra harrfiske. Se bild

Laxselet

Torparselet

Har sitt namn från gamla torpet en bit upp i skogen på Norra sidan. En fiskesträcka där det årligen tas mycket och stora laxar.

Ett klassiskt laxfiskeställe inom Gargnäs-Råstrands FVO. Fisket sker mestadels från båt pga svåråtkomliga fiskplatser. Se bild:
1= "Svartagga"
2= Båtplats FVO.
3= "Sandagga"
4= Mårten-Abrahamsforsen
5= Flottningsåterställd schaktad holme.

 

Torparselet

Holmforsstryckan

Ett helt återställt område efter flottningen. Älven delas i två fåror och holmen kräver båt för åtkomst. Fina harrområden, men tas även flertalet laxar kring stryckan.Holmforsstryckan

Storgrässtryckan

Lugn strycka med fina fiskeplatser

Storgrässtryckan

Lappselstryckan

Fint område med fluga för laxfisket.

Lappselstryckan

Staggbäcken

Mindre biflöde till Gargån som lämpar sig mycket bra för flugfiske.


En helt återställd bäck som förhoppningsvis kommer ge goda fångster inom kort. Bäcken karakteriseras av korta strömmar och sel. Håller god kvalité på Harr, Gädda & Abborre. öringen kommer förhoppningsvis åter tillbaka till strömmarna efter restaureringarna. Finns relativt gott om mindre öring i dagsläget.

Mer info på Gargnäs-Råstrands Hemsida

Juktån

Ett kraftverkspåverkat vatten där vattenföringen är mer eller mindre konstant under året, vilket skapar möjligheter för fiske då andra vattendrag har svåra förhållanden. Ån är mycket tillgänglig då vägen ligger strax intill efter hela sträckan.

Ett vatten som främst lämpar sig för fiske efter harr och öring. På översta sträckan finner du flugfiskesträcka och nedre delen öppen för övrigt fiske.
Mer info finner du på Juktåns Mellersta FVO´s sida.

Juktån

Gargån

Klassiskt flugfiskevatten som är vida känt. Numera har ån ett nytt ansikte då man restaurerat hela sträckan efter flottningen. Ett lyft som gett tillbaka öringen till ån och skapat fantastiska möjligheter för framförallt flugfisket!

Bild: Trolska miljöer kring Trollforsen. Fallet är den nedre gränsen på den flugfiskesträcka du finner härifrån och upp till sjön Jorbokken.

Mer info på Gargnäs-Råstrands sida

Stora återställning/ restaureringsarbeten har utförts i Gargåns avrinningsområde. På Gargnäs-Råstrands del av ån finns det dock kvar kulturobjekt kring Trollforsen, där man bla. hittar delar av den gamla cykelstig som gick längs ån. Här finns även huggen stenkista samt andra intakta stenrensningar från flottningen.

Gargån

Fröjnässtryckan

Kort strycka som kan tyckas vara en del av holmforsen. Där Lillån och huvudfåran rinner samman bildas denna strycka.

Fröjnässtryckan

Övrig information

Under projektet har det flygfotograferats på älvsträckan inom området. Dessa bilder är tänkta att hjälpa den besökande/fiskande att orientera sig i området.
Varje fors och strycka kommer att beskrivas kring det mesta från vindskydd, var man hittar båtar att hyra, stigar, parkeringar osv. Enligt kartan är forsarna numrerade, övrig är satta geografiskt enligt listan.
Krånglar bilen? Har du glömt köpa mat och dryck!?
En kort beskrivning om de byar med något utbud, samt vad som finns att besöka och hitta här. Nedan följer en kort beskrivning om serviceplatser.
Lanthandel: Gargnäs och Blattnicksele
Bensin & Diesel: Gargnäs och Blattnicksele.
Bilverkstad: Sappetavan
Boendeformer: Gargnäs, Blattnicksele, Sandsjönäs, Rågoliden, Råstrand och Krokforskojan.
Större orter:
Malå ca 4,5 mil från Beukaforsen
Sorsele ca 2,5 mil från Blattnicksele.
Storuman ca 5 mil från Sandsjönäs.
Tips: Krokforskojan. En Pärla för fiskaren som vill bo enskilt intill älven. Kojan finner du intill Vindelälven mellan byarna Sappetsele och Orrkulla efter 363:an. Skyltat intill vägen.
Vid stranden finner du båt som ingår i hyra av kojan. Förutom stugan finns Bastu, vedhus, Fiskrök, Grillplats och båthus. En enklare jordkällare finns att tillgå för att hålla mat eller dryck kall vid varma dagar.

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund