0 Objekt

Långåfisket

Långåfisket i västra Härjedalen har fem kvadratmil naturupplevelser och omväxlande fiske av mycket hög kvalitet med naturliga bestånd av ädelfisk som öring, röding, harr och sik. Naturligtvis finns gädda, abborre och regnbåge. Grundsjörödingen är en raritet. Bra information på www.langafisket.se [email protected] Välkommen! Och Välkommen åter!

Om Långåfisket

Långå fiskevårdsområde omfattar fem kvadratmil upplevelser i fjällnära natur- och vildmarksområden med:
– ett femtital fiskevatten varav 80 är markerade på kartan
– 45 km strömmande öring- och harrvatten
– Långåljusnan där NATURVÄRLDEN återskapats då strömsträckorna åtgärdats efter flottledsrensning och påverkan av kraftutvinning
– ett oräkneligt antal fiskeplatser, lätt åtkomliga
– bra vägvisning som gör att du lätt hittar rätt
– aktuell information på hemsidan www.langafisket.se
– service med rastplatser, sjösättningsramper och anslutningar för rörelsehindrad

Långåfisket är samlingsnamn för det fiske som ägs och upplåts av fiskerättsägare i Långå fiskevårds-områdes förening som ansvarar för skötseln av fisket, fiskevården och fiskekort. Intäkterna går tillbaka till dig som fiskar genom fiskefrämjande åtgärder, biotopvård och service. Kvalitén i det naturnära fisket bevaras, utvecklas och säkras genom särskilda åtgärder.
Här på hemsidan finner du karta och mer information om fisket, fiskevattnen, fiskekort, fiskeregler, nyheter och service samt länkar med viktiga kontakter.

Välkommen och välkommen åter!
Styrelsen för Långå fiskevårdsområdes förening

Regler

Generellt

Långå FVOF erbjuder genom Långåfisket ett omväxlande, naturnära sportfiske med ädelfiskarna öring, röding, harr och sik samt gädda, abborre och regnbåge. Reglerna är enkla och gäller överallt inom området för alla som fiskar. Ba ordnat med leder och rastplatser. Med våra regler och rekommendationer bidrar du till ett bra fiske även i framtiden! Allt fiske sker på eget ansvar! VARNING Vattenflödet i Långåljusnan kan helt oväntat öka snabbt och kraftigt!

GILTIGT FISKEKORT ska Du alltid ha med Dig och kunna visa upp. Barn fiskar gratis till och med det år de fyller 16. Barn har egen öringtjärn, Djuptjärn, i västra delen av Långå by.

RAPPORTERA FÅNGSTER (art, vikt, längd, kön), fiskeplats, fiskemetod, typ av bete och annat som är viktigt för Långå FVOF:s planering och fiskevård. Rapportera via e-post: [email protected]

GOTT OMDÖME & ETIK har Du som fiskar. Använd det av hänsyn till fisken, naturen och andra sportfiskare. ”Rent samvete” är en del av Din fiskelycka och Dina fiskeminnen!

TA DIN FISK som Du behöver just för dagen, t ex 3 fiskar per dag. Sätt tillbaka övriga. Då ger Du fler fiskar chansen att växa sig stora och skapa en ny generation. Och ta gärna upp Ditt livs rekordfisk!

Flugfiskesträckor i Anån, Mittån och Långåljusnan
Flugfiskesträckor införs för hela Mittån uppströms Grundsjön samt för Anån från Grundsjön till fiskevårdsområdets gräns samt i Långåljusnan uppströms Skälningshån. För flugfiskesträckorna i Mittån och Anån gäller max 2 öringar per kortdygn i intervallet 25 – 45 cm. Särskilt fiskekort som gäller även i samtliga övriga vatten utom P&T.

Långåljusnans strömsträckor är nu öppna från Rändhån till sjön Orten. Här gäller catch & releace, C&R, för all öring under de närmaste åren då återuppbyggnaden av den naturliga öringstammen pågår. Det generella fiskekortet gäller. Vid flugfiske i Långåljusnan uppströms Skälningshån till sjön Orten inklusive Strömhuvudet ska alla öringar återutsättas oskadda. Hullinglösa krokar.

Grundsjön
Generell fångstbegränsning vad gäller röding i Grundsjön till tre rödingar (Grundsjöröding) per person och kortdygn.

Skaltjärn
Skaltjärn upphör som P&T-vatten och ingår i det generella fiskekortet samt i flugfiskekorten.

Fiskerättsägare och bybor
Inga förändringar sker i de särskilda regler som gäller för fiskerättsägare och bybor.
Fiskerättsägare har rätt till husbehovsfiske utan fångstbegränsning (annat än för Grundsjöröding vid vissa meddelade tidpunkter).


Du är skyldig att ha information om aktuella fiskeregler som finns på www.langafisket.se. Brott mot reglerna medför kontrollavgift (Lag1981:533). Allt fiske sker på egen risk.

KONTROLLAVGIFT Fisketillsynen har rätt (LAG 1981:533) att utfärda kontrollavgift, 2 225 kr, till fiskare som bryter mot reglerna inom Långå FVO. Avgiften utfärdas på plats och ska betalas inom 14 dagar, därefter kan ärendet lämnas till Inkasso. OBS detta är inget bötesbelopp utan en kontrollavgift.

 

Fiskesäsong

FISKEFÖRBUD råder under fiskens lektid och kan tillfälligt införas för att skydda bestånden. Harrens lektid är april och maj.

Alla vatten har fiskeförbud 1 september - 31 oktober, utom Långå-Ljusnan, Skaltjärn, Stortjärn (Långå) och Sångtjärn.

Grundsjön har fiskeförbud från 1 september till och med 15 november, samt från 10 maj till sommarfisket öppnar, fredag 01.00 en vecka före midsommar.

 

Metoder

FISKE MED ETT SPÖ åt gången är enda tillåtna fiskesätt och gäller för flugfiske (max 3 upphängare, gäller även spinnfluga), spinn, trolling, mete, pimpel samt 10 angeldon vid fiske efter gädda.

FLYTRING och BÅT kan användas utom i Anån/Mittån och om Du inte stör andra fiskare.

 

Fångstbegränsningar

MINIMIMÅTT på ädelfisk som öring, röding, harr och sik är 25 cm. All fisk under minimimått ska återutsättas utan skador. Eventuellt skadad fisk under minimimått ska avlivas och återutsättas.

FLUGFISKESTRÄCKOR endast för flugfiske i Mittån uppströms Grundsjön samt Anån från bron ner till Grundsjön. Flugfiskekortet gäller i alla vatten, utom P&T. Max 3 fiskar per kortdygn, minimimått 35 cm.

 

 

Övriga regler

REKOMENDATION
Ta inte mer fisk än vad du behöver för dagen från vatten som saknar begränsningsregel.
Använd helst hullinglösa krokar i samtliga vatten. Gäller alla typer av krokar. Kläm ner hullingen med tång!
Långå FVOF tillåter fiske med mask som bete i sjöar, tjärnar och lugnvatten i Långåljusnan (OBS ej strömsträckor) samt i bäckar och mindre vattendrag. Exempel på sådana är Blästrebäcken, Rändan, Gruckan, Hemsjöbrynnet, Stöptjärnbäcken, Mittån nedströms Grundsjödammen, Unsån, Gangeltjärnbäcken och Lakatjärnbäcken.

LEVANDE BETESFISK är absolut förbjuden alltid och överallt bl a för att skydda våra friska vatten.

BÅTMOTOR får endast användas i Långåljusnan, Orten (Ulften) och Grundsjön.

KROKAR utan hulling gör att Du lättare kan lossa fisken utan skador. Kläm ner hullingen med tång!

CATCH & RELEASE Fånga, drilla försiktigt och lossa fisken så att den kan återsättas utan skador.

FLYTVÄST rätt påtagen kan rädda Ditt liv! Mobil i vattentätt fodral är bra! Se upp med vinterisarna!

TURORDNING innebär att Du börjar uppströms, gör ett par kast och flyttar ett par steg nedströms. Växla fiskeplats om det är andra som vill prova på ”Ditt” ställe.

NEDSKRÄPNING eller KLOTTER ACCEPTERAS ALDRIG och strider mot Långå FVOF:s regler! Det är aldrig tillåtet att slänga, gömma eller gräva ner förpackningar, textil, glas, metall, plast, fiskelinor eller matavfall. Fiskrens får lämnas i naturen om det är fritt från parasiter, t ex bandmaskar.

Långå Fiskevårdsområdes Förening
Styrelsen

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Långåfisket

[email protected]

Övrig kontaktinformation

https://www.langafisket.se/

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund