0 Objekt

Kultsjöns Fvo

-VÄLKOMMEN!- Kultsjön erbjuder sportfiske efter röding, öring och lake. Området är vida känd för sin fina kvalitet av strömlekande fjällröding. Ett lättillgängligt fiskevatten i fjällmiljö som erbjuder både skönhet och frihet med all respekt och vördnad som följer.

Om Kultsjöns Fvo

Kultsjöns FVO bildades den 5 oktober 1988 och den förvaltas av Föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde som företräder alla fastighetsägare runt Kultsjön med fiskerätt.

Fastighetsägarna med fiskerätt upplåter vattnen för sportfiske genom försäljning av fiskekort och äger själva även rätten till nätfiske m.m.

HITTA MER INFO PÅ VÅR ORDINARIE HEMSIDA:
www.kultsjonfvo.se

– Titta gärna på denna sida också:
Fiskekartan.se

Kultsjöns FVO önskar er en trevlig vistelse!

Regler

Generellt

- Fisketillstånd erhåller fysisk person efter erlagd avgift och utkvitterat fiskerättsbevis.

- Fiskerättsägare med fiskerättsbevis äger rätt till krok(sport) fiske inom hela fiskevårdsområdet.

- Innehavare av fiskerättsbevis åläggs att iakttaga vad i F.V.O. stadgar och bestämmelser är föreskrivet, samt att vid fiske medföra och på anfordran uppvisa detta bevis för polismyndighet, tillsyningsman eller fiskerättsägare.

- Satsån med Krokbäckstjärnarna ingår i Kultsjöns FVO.

- Fiskerättsbevis för mantalsatt fastighet, procentuell fastighet, mantalsatt fasighetsdelägare och procentuell fastighetsdelägare får utlånas till barn, föräldrar och sammanboende. Dubblett av fiskerättsbevis skall utfärdas.

-Håll snyggt och rent efter er - lämna platsen som ni själva vill finna den!

-Bevakningsorganisationen kommer att bedriva den bevakning som krävs för god tillsyn. Olovligt eller olaga fiske, som strider mot F.V.O. bestämmelser skall anmälas till tillsyningsman. Information till ordförande och styrelseledamot i byn skall snaras ske av tillsyningsmannen om vilka åtgärder, som vidtagits.

Fiskesäsong

-Fiskeförbud med fasta redskap råder under tiden fr.o.m. 1 september. kl. 06.00 t.o.m. 30 sept. kl. 06.00. Gäller hela Kultsjön.
– Totalt fiskeförbud, inom avbojat område utanför Storbäcken, råder under den isfria delen av året.
– Totalt fiskeförbud vid Klimpfjäll, som omfattar Saxån/Storån, Lillån och Spegeldammen. Förbudet gäller tiden fr.o.m. 1 aug. kl. 06.00 t.o.m. 30 sept. kl. 06.00. Delen, som berör Kultsjön avbojas.
– Totalt fiskeförbud råder i Fatmomakkeviken väster om avbojning vid Svartbäcken. Förbudet gäller fr.o.m. 1 sept. kl. 06.00 t.o.m. 30 sept. Kl. 06.00.
– Totalt fiskeförbud i Ransarån från gångbron i Fatmomakke till landsvägsbron mellan Fatmomakke och Gikasjön fr.o.m. 1 sept. kl. 06.00 t.o.m. 15 okt. kl. 06.00.
– Totalt fiskeförbud i Satsån och dess mynning inom avbojning. Förbudet gäller fr.o.m. 1 aug. kl 06.00 t.o.m. 30 sept. kl. 06.00.
– Totalt fiskeförbud utanför Svartbäcken och Fiskonbäcken (från fallet) inom en radie av 300 m vid mynningen.
– Totalt fiskeförbud i alla tillrinnande vattendrag. Undantag för Ransarån upp till landsvägsbron och Saxån upp till kronlinan under lovlig tid.
– Totalt fiskeförbud 50 m uppströms och 100 m nedströms grunddammar.
– Nätfiskeförbud råder, under hela året, längst in i Rufsenviken väster om Släaholmen.
– Fiske från båt är förbjudet i Fatmomakke från bojmarkering/fiskegräns nedan gångbron och hela sträckan uppströms till landsvägsbron mellan Gikasjön och Kultsjön.
– Minimimått på fisk som fångas är för öring 30 cm och röding 20 cm. Insjön undantagen. Se punkt 3.
– Egen fångst är endast till för egen konsumtion.
– Mäskning med beteshöjande ämnen, typ fiskrom är förbjudet
– Trollingfiske är förbjudet i Kultsjön. Gäller hela sjön.
– För att skydda rödingen under lekperioden är all vattenverksamhet, som snorkling, paddling, m.m., förbjudet i Storbäcken, Svartbäcken, Ransarån och Saxån. Samt alla andra tillrinnande vattendrag inom FVO med lekfisk. Förbudet gäller årligen inom FVO under tiden f.o.m 1 september. t.o.m årets slut.

Metoder

-Fiskeförbud för fasta redskap gäller hela fvo under tiden från och med kl. 06:00 den 20:e augusti till och med den 20:e september kl 06:00.

-Krokfiske tillåts under lektid i Kultsjön från hösten 2016. Undantag är förbud inom avbojade fredningsområden samt hela Fatmomakkeviken väster om avbojning vid Svartbäcken.

-Trolling är förbjudet - enklare släpfiske/dragrodd är tillåtet.  - I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser.

- Nätfiskeförbud råder, under hela året, längst in i Rufsenviken väster om Släaholmen.

- Fiske från båt är förbjudet i Fatmomakke från bojmarkerat område nedanför gångbron och uppströms.

- Lake får fiskas med lakstrut av alla som bor inom fiskevårdsområdet. Lakstrutfiske får även bedrivas i Insjön/Stensjön och i Spegeldammen Klimpfjäll.

- Totalt fiskeförbud råder under leken från Insjön/Stensjön och uppströms Satsån under tiden 1 augusti kl. 06:00 till och med 20 september kl. 06.00 årligen.

Fångstbegränsningar

Minimimått på öring 30 cm och röding 20 cm i hela området. Fisk med mindre mått bör släppas tillbaka av flera skäl, bl. a kvalitetsmässigt har den inte nått den höga kvalitet som den stora rödingen har, så genom denna åtgärd ökar möjligheten till bättre fångst. Insjön undantagen. Se nedan.

I Insjön/Stensjön, Satsån, Satsbäcken och Krokbäckstjärnarna råder totalt nätfiskeförbud. Fångstbegränsning gäller inom detta område. Maximalt får 3 fiskar per dygn och fiskare fångas. Minimimått på öring och röding är 35 cm.
Ortsbokort gäller även i Insjön/Stensjön.

Egen fångst är endast till för egen konsumtion.

Övriga regler

- Mäskning med beteshöjande ämnen, typ fiskrom är förbjudet. Det är förbjudet att mäska med fiskrom eller andra delar av djur etc. från andra fiskevatten på grund av smittorisken för det egna fiskebeståndet.

- Nät som läggs inom Kultsjöns fiskevårdsområde får vara maximalt 30 m långa, maximalt 10 fot djupa samt med en minsta maskstorlek på 20 varv/aln.

- Hag/vakare skall tydligt märkas med namn och fasighetsbeteckning. Omärkta eller otydbart märkta nät tillvaratas av fiskvårdsområdets bevakare och överlämnas till polismyndigheten.

- Mantalsatt fastighet och dödsbon äger rätt att fiska med maximalt 15 nät i hela Kultsjön. Vintertid maximalt 10 nät (isnät). I flerägd fastighet samsas delägarna om det tillåtna nätantalet. Fastighetsägare med äganderätt i flera fastigheter får maximalt fiska med 15 nät eller 10 isnät.

- Procentuell fastighet äger rätt att fiska med maximalt 1 nät inom det egna skifteslagets vatten. Procentuell fastighetsägare med äganderätt i flera skifteslag får fiska med maximalt 1 nät.

- Mantalsatt fastighet äger rätt att fiska med maximalt 5 nät i Spegeldammen Klimpfjäll. Procentuell fastighet äger ej rätt att fiska med nät i Spegeldammen Klimpfjäll.

- Procentuell fastighet inom Grundfors skifteslag äger ej rätt att fiska med nät i Kultsjön.

- Om fiskerättsägare på grund av sjukdom eller annat jämställt förhinder, inte kan ta upp utlagda nät, skall det vara tillåtet att anlita annan person som hjälp. Fiskrättsägaren skall anmäla till F.V.O. styrelse vem som anlitats.

- För varje avlivad mink inom fiskevårdsområdet utbetalas 300 kr och för varje avlivad mås utbetalas 50 kr. Att måsarna är fångade inom FVO skall intygas på särskild blankett av styrelseledamot. Blanketten lämnas till fiskevårdsområdets kassör.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Ivan Larsson

070 3592261

Övrig kontaktinformation

http://kultsjonfvo.se/

Kultsjön

Öring, Röding och Lake

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna