0 Objekt

Om Hofors FVOF

Ladda hem Resultat Hoforsnappet 2020-2002 >>

I Hofors Fiskevårdsområde ingår flertalet sjöar och vattendrag.

Dom största sjöarna är:

Hyen – Örings-sjön nr 1 inom fiskevårdsområdet. Här har det tagits öring på 8kg och gädda på 16kg och det stödisätts varje år öring. Det har även fångats många stora abborrar här.

Tolven – Liten trevlig sjö som lämpar sig bra för mete och spinn. Stödisättning av öring sker varje år. Här gar det fångats flera riktiga stora gäddor, abborrar och öringar genom åren.

Stor-Gösken – Gös-sjön nr 1 inom fiskevårdsområdet. Grov gös, abborre och gädda. Stödisättning av gösyngel sker kontinuerligt var tredje år.

Sälgsjön – Storabborrens paradis som även innehåller gös. Under 2021 färdigställdes en iläggningsplats för båtar vid badplatsvägen

 

Utöver ovan nämnda sjöar ingår även:

Bastusjön, Holmsjön, Ängessjön, Lilla Häglingen, St Stopolle, Svarttjärn, Backsjöarna, Gårkvidden, Surtjärn, Torraktjärn, Acktjärn, Trollmossflyet, Stora Kröntjärn, Lilla Kröntjärn, Lortglo, Gårdsjön, Stavtjärnsdammen, Lilla Tostjärn, Stavtjärn, Öratjärn, Storflyet, Lillflyet, Sinksjön, Nottjärn, Kvatten, Kalven, , Hammardammen, Lill-Gösken, Dammsjön, Översjön. Åar – Lugneån, Ängesån, Hoån.

Regler

Generellt

För ungdomar t o m 15 år är fiske med handredskap gratis. Gäller ej Hubo/Långsjön och LissjönAllmänt kortfiske

Gäller i alla sjöar i fiskevårdsområdet förutom Hubo-Långsjön, Lissjön, Ormsjön och Igeltjärnen som är ädelfisksjöar som kräver separata fiskekort och omfattas av lokala regler.I Ankdammen i Hofors samt kanalen fram till bron vid Hammardammens utlopp gäller endast fiske för barn upp t.o.m. 15 år. Detta fiske är gratis för barnen.


Det åligger fiskekortinnehavaren att:
Iaktta fiskevårdsområdets gällande bestämmelser.
Respektera i vattnet befintliga märkta redskap.
Se till att fiskeplatsen lämnas i snyggt och städat skick.
Vid fiske medföra fiskekort, samt på anmodan uppvisa detta för polis eller tillsynsman.

Fiskesäsong

Fiskeförbud vid utloppet från Hyen (Montrose) till bron över Hubobanan under tiden 15/9 tom 15/11.

Fiskeförbud inom Hoåns utlopp och grundet utanför golfbanan i Storgösken (inom bojat område) från islossning tom 15 juni. (skydd av gösens lekområden)

Metoder

Dygnskort gäller fiske med begränsningen två spön eller handredskap såsom mete, pimpel, spinn och flugspön samt fiske med max 10 angeldon/ismetespön.

Nätförbud i alla vatten för allmänheten.

Kräftfiske förbjudet.

Årskort gäller för max två handredskap, samt fiske med max 10 angeldon/ismetespön. alternativt 1 mjärde eller 1 långrev om 100 krok eller 10 stycken ståndkrok. (mjärde, långrev och ståndkrok skall vara märkta med namn och kortnummer).

Uttringsförbud i alla vatten inom Hofors FVOF.

Fångstbegränsningar

Max 3 gösar per dag - minimimått 45cm maxmått 65cm

Max 5 öring/dag

Övriga regler

Fiskekortinnehavaren får icke:
Saluföra fisk
Fånga mer fisk än hon/ han kan tillgodogöra sig
Överlåta fiskekort till någon annan.

Fiskerätten upphör omedelbart, därest ovan angivna villkor icke iakttagits.
Utan rätt till innehavaren att återfå erlagda avgifter.

Övriga upplysningar se anslag vid respektive sjö och å.

Kontrollavgifter och fisketillsyn
Samtliga tillsyningsmän inom Hofors FVOF (även för upplåtna vatten) förordnas genom Hofors FVOF styrelse.

Kontrollavgifter vid brott mot Hofors FVO regler (gäller ej i upplåtna fiskevatten där det krävs separata fiskekort.

Otillåtet fiske med nät ryssja mjärde eller fiskfällor - 4000 kr
Fiske på fredade fiskeområden - 2000 kr
Fiske med omärkta redskap som enligt reglerna kräver märkning - 1000 kr
Fiske med andra otillåtna redskap eller för många redskap - 1000 kr
Fiske efter att max antal fiskar uppnåtts - 1000 kr
Upptagande av fisk som ej håller angivna längder - 1000 kr
Övriga brott mot fiskeregler - 500 kr
Olaga fiske (tjuvfiske) - konfiskering av all utrustning som används vid tillfället samt polisanmälan.

Upplåtna fiskevatten är för närvarande Hubo-Långsjön Lissjön Ormsjön Lisstjärn och Igeltjärnen.

Hofors FVOF överlåter rätten att fastställa både kontrollavgifter och fiskeregler för upplåtna vatten till den förening, företag eller enskild person som innehar fiskerätten och ansvarar för fiskekortsförsäljningen och tillsynen i dessa vatten. Fiskerättsinnehavaren ska själv ansvara för information om fiskereglerna i de upplåtna vattnen. Kontrollavgifter för upplåtna vatten tillfaller den aktuella fiskerättsinnehavaren.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Hyen

Öringsjön nr 1 inom fiskevårdsområdet. Öring på 8kg och gädda på 16kg har tagits.

Abborre
Gädda
Nors
Siklöja
Öring
Mört
Lake
Ål


Öring isatt regelbundet sen mitten 80-talet

B - Iläggningssplats för båtar

X - Farliga stenar

Observera att kartan ej skall användas som sjökort. Grundmarkeringar är ungefärliga

Hofors F.V.O tar inget ansvar för att angivelser är 100% korrekta.

Längd - 6,7 km

Maxdjup enl SMHI - 15m

Tolven

Liten trevlig sjö som lämpar sig bra för mete och spinn. Fin öring.

Abborre
Gädda
Siklöja
Öring
Mört
Lake
Ål


1.800 kg Öring isatt år 1990 - 2000, därefter regelbunden isättning varje år.

B - Iläggningsplats för båtar

X - Grundmarkeringar

Observera att kartan ej skall användas som sjökort. Grundmarkeringar är ungefärliga

Hofors F.V.O tar inget ansvar för att angivelser är 100% korrekta.

Längd - 2,7 km
Maxdjup - 12,1 m
Medeldjup - 4,5 m

Källa SMHI

Stor-Gösken

Gös-sjön nr 1 inom fiskevårdsområdet. Grov gös, abborre och gädda.

Abborre
Gädda
Gös
Siklöja
Mört
Lake


7000 st ensomriga Gösar isatta 1995 och framåt.

Gösisättning ungefär var tredje år.

B - Iläggningssplats för båtar

X - Grundmarkeringar

Observera att kartan ej skall användas som sjökort. Grundmarkeringar är ungefärliga

Hofors F.V.O tar inget ansvar för att angivelser är 100% korrekta.

Längd - 3,9 km

Maxdjup enl SMHI - 22m

Sälgsjön

Storabborrens paradis.

Abborre
Gädda
Siklöja
Gös
Mört
Lake
Ål


B - Iläggningsplats för båtar

X - Grundmarkeringar

Observera att kartan ej skall användas som sjökort. Grundmarkeringar är ungefärliga

Hofors F.V.O tar inget ansvar för att angivelser är 100% korrekta.

Längd - 3,0 km

Maxdjup enl SMHI - ingen uppgift

Bastusjön

.

Holmsjön

.

Ängessjön

.

Lilla Häglingen

.

St Stopolle

.

Svarttjärn

.

Backsjöarna

.

Gårkvidden

.

Surtjärn

.

Torraktjärn

.

Acktjärn

.

Trollmossflyet

.

Stora Kröntjär

.

Lilla Kröntjärn

.

Lortglo

.

Gårdsjön

.

Stavtjärnsdammen

.

Lilla Tostjärn

.

Stavtjärn

.

Öratjärn

.

Storflyet

.

Lillflyet

.

Sinksjön

.

Nottjärn

.

Kvatten

.

Kalven

.

,

.

Hammardammen

.

Lill-Gösken

.

Dammsjön

.

Översjön

.

Lugneån

.

Ängesån

.

Hoån

.