0 Objekt

Om Hofors FVOF

Ladda hem Resultat Hoforsnappet 2020-2002 >>

I Hofors Fiskevårdsområde ingår flertalet sjöar och vattendrag.

Dom största sjöarna är:

Hyen – Örings-sjön nr 1 inom fiskevårdsområdet. Här har det tagits öring på 8kg och gädda på 16kg och det stödisätts varje år öring. Det har även fångats många stora abborrar här.

Tolven – Liten trevlig sjö som lämpar sig bra för mete och spinn. Stödisättning av öring sker varje år. Här gar det fångats flera riktiga stora gäddor, abborrar och öringar genom åren.

Stor-Gösken – Gös-sjön nr 1 inom fiskevårdsområdet. Grov gös, abborre och gädda. Stödisättning av gösyngel sker kontinuerligt var tredje år.

Sälgsjön – Storabborrens paradis som även innehåller gös. Under 2021 färdigställdes en iläggningsplats för båtar vid badplatsvägen

 

Utöver ovan nämnda sjöar ingår även:

Bastusjön, Holmsjön, Ängessjön, Lilla Häglingen, St Stopolle, Svarttjärn, Backsjöarna, Gårkvidden, Surtjärn, Torraktjärn, Acktjärn, Trollmossflyet, Stora Kröntjärn, Lilla Kröntjärn, Lortglo, Gårdsjön, Stavtjärnsdammen, Lilla Tostjärn, Stavtjärn, Öratjärn, Storflyet, Lillflyet, Sinksjön, Nottjärn, Kvatten, Kalven, , Hammardammen, Lill-Gösken, Dammsjön, Översjön. Åar – Lugneån, Ängesån, Hoån.

Regler

Generellt

Allmänt kortfiske upplåts i alla sjöar inom fiskevårdsområdet utom följande: Långsjön, Lissjön,
Ormsjön, Igeltjärnen, Ankdammen i Hofors upp till utloppet från Hammardammen (dessa sjöar och
vattendrag kräver separata fiskekort och omfattas av lokala regler och kontrollavgifter).
Fiskekort (med undantag för gästkort) får inte överlåtas. Fiskekort förverkas omgående om nedan
angivna villkor icke iakttagits, utan rätt till innehavaren att återfå erlagda avgifter. Med handredskap
avses spön, d.v.s. kastspö (exempelvis fluga, haspel, spinn), metspö och pimpelspö.

Kortpriser för sjöar med allmänt kortfiske:
Dygnskort – 80 kr
Fiske med max 2 handredskap samt fiske med
max 10 angeldon, alternativt isfiskespön. Trolling
och fiske från båt tillåtet.
Årskort mini – 200 kr
Fiske med max 1 fiskeredskap från land eller is
(ej från båt).
Årskort maxi – 500 kr
Fiske med max 2 handredskap samt fiske med
något av följande alternativ: Max 10 angeldon
eller: 1 mjärde eller: 1 långrev om 100 krok eller:
10 ståndkrok. Mjärde, långrev och ståndkrok
ska märkas med namn och telefonnummer.
Trolling och fiske från båt tillåtet.
Gästårskort – 150 kr
Får lösas tillsammans med årskort maxi. Gäller
en gäst per tillfälle som ska fiska tillsammans
med innehavaren av årskortet. Gästen får fiska
med ett (1) handredskap. För gästkortet (oavsett
användare) gäller samma fångstbegränsningar
per dygn som för övriga fiskekort.
Gratis ungdomsfiske
• Ungdomar till och med 15 år fiskar gratis
enligt reglerna för dagkort – dock endast med
ett handredskap.
• Ankdammen: Gratis fiske med ett handredskap
endast för barn t.o.m. 15 år. Barnet ska
själv utöva fisket och hanteringen av fiskeredskapet.
Vuxen får hjälpa till med till exempel
knytning, agn och liknande.
Fisketävlingar
Sjöar med allmänt kortfiske kan upplåtas för
fisketävlingar, enligt överenskommelse med Hofors
FVOF. Avgiften, 5 kr per deltagare, insättes
på företagskonto 8103-4, 383 014 253 - 9.
Gemensamma regler (allmänt kortfiske)
• Nätförbud i alla sjöar.
• Kräftfiske förbjudet.
• Max 3 gösar/dygn, minmått 45 cm, maxmått
65 cm. Skadad fisk bör ej återutsättas.
• Max 3 öringar/dygn.
• Fiskeförbud vid utloppet från Hyn (Montrose)
till bron över Hubobanan under tiden 15/9
t.o.m. 15/11.
• Fiskeförbud inom Hoåns utlopp i Storgösken,
samt grundet utanför golfbanan (inom bojat
område) från islossning t.o.m. 15 e juni,
(skydd av gösens lekområde).
• Uttringsförbud i alla vatten.
• Karp som fångars i Nottjärnen ska omedelbart
återutsättas. Endast den arbetsgrupp
(registrerad hos fiskevårdsområdets styrelse)
som handhar projektet får fiska aktivt efter
Karp. I övrigt ingår Nottjärnen som vanligt i
fiskevårdsområdets kortfiske.
Det åligger fiskekortinnehavaren att
• Iaktta fiskevårdsområdets gällande bestämmelser.
• Respektera i vattnet befintliga märkta redskap.
• Se till att fiskeplatsen lämnas i snyggt och
städat skick.
• Vid fiske medföra fiskekort, samt på anmodan
uppvisa detta för polis eller tillsynsman tillsammans
med giltig legitimationshandling.
• Uppmärksamma övriga upplysningar och
anslag som anslås vid respektive sjö eller vattendrag.
Kontrollavgifter och fisketillsyn
Kontrollavgifter vid brott mot ovanstående
regler i de vatten som upplåts till allmänt kortfiske
(se inledningen):
• Fiske med nät, ryssja eller andra otillåtna
fiskfällor eller redskap – 4000 kr per nät eller
per redskap.
• Fiske med för många tillåtna långrevar eller
mjärdar - 2000 kr per redskap
• Fiske med för många handredskap, ståndkrokar
eller angeldon – 1000 kr per redskap,
ståndkrok eller angeldon.
• Fiske på fredade fiskeområden – 2000 kr.
• Fiske med omärkta redskap, som enligt
reglerna kräver märkning – 1000 kr per redskap.
• Fiske efter fler än max antal fiskar per dygn –
1000 kr per fisk.
• Upptagande av fisk som inte håller angivna
längder – 1000 kr per fisk.
• Övriga brott mot fiskeregler – 500 kr.
Olovligt fiske (tjuvfiske)
Konfiskering av all utrustning som används vid
tillfället, samt polisanmälan.

Fångstbegränsningar

Max 3 gösar per dag - minimimått 45cm maxmått 65cm

Max 5 öring/dag

Övriga regler

Fiskekortinnehavaren får icke:
Saluföra fisk
Fånga mer fisk än hon/ han kan tillgodogöra sig
Överlåta fiskekort till någon annan.

Fiskerätten upphör omedelbart, därest ovan angivna villkor icke iakttagits.
Utan rätt till innehavaren att återfå erlagda avgifter.

Övriga upplysningar se anslag vid respektive sjö och å.

Kontrollavgifter och fisketillsyn
Samtliga tillsyningsmän inom Hofors FVOF (även för upplåtna vatten) förordnas genom Hofors FVOF styrelse.

Kontrollavgifter vid brott mot Hofors FVO regler (gäller ej i upplåtna fiskevatten där det krävs separata fiskekort.

Otillåtet fiske med nät ryssja mjärde eller fiskfällor - 4000 kr
Fiske på fredade fiskeområden - 2000 kr
Fiske med omärkta redskap som enligt reglerna kräver märkning - 1000 kr
Fiske med andra otillåtna redskap eller för många redskap - 1000 kr
Fiske efter att max antal fiskar uppnåtts - 1000 kr
Upptagande av fisk som ej håller angivna längder - 1000 kr
Övriga brott mot fiskeregler - 500 kr
Olaga fiske (tjuvfiske) - konfiskering av all utrustning som används vid tillfället samt polisanmälan.

Upplåtna fiskevatten är för närvarande Hubo-Långsjön Lissjön Ormsjön Lisstjärn och Igeltjärnen.

Hofors FVOF överlåter rätten att fastställa både kontrollavgifter och fiskeregler för upplåtna vatten till den förening, företag eller enskild person som innehar fiskerätten och ansvarar för fiskekortsförsäljningen och tillsynen i dessa vatten. Fiskerättsinnehavaren ska själv ansvara för information om fiskereglerna i de upplåtna vattnen. Kontrollavgifter för upplåtna vatten tillfaller den aktuella fiskerättsinnehavaren.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Hyen

Öringsjön nr 1 inom fiskevårdsområdet. Öring på 8kg och gädda på 16kg har tagits.

Abborre
Gädda
Nors
Siklöja
Öring
Mört
Lake
Ål


Öring isatt regelbundet sen mitten 80-talet

B - Iläggningssplats för båtar

X - Farliga stenar

Observera att kartan ej skall användas som sjökort. Grundmarkeringar är ungefärliga

Hofors F.V.O tar inget ansvar för att angivelser är 100% korrekta.

Längd - 6,7 km

Maxdjup enl SMHI - 15m

Tolven

Liten trevlig sjö som lämpar sig bra för mete och spinn. Fin öring.

Abborre
Gädda
Siklöja
Öring
Mört
Lake
Ål


1.800 kg Öring isatt år 1990 - 2000, därefter regelbunden isättning varje år.

B - Iläggningsplats för båtar

X - Grundmarkeringar

Observera att kartan ej skall användas som sjökort. Grundmarkeringar är ungefärliga

Hofors F.V.O tar inget ansvar för att angivelser är 100% korrekta.

Längd - 2,7 km
Maxdjup - 12,1 m
Medeldjup - 4,5 m

Källa SMHI

Stor-Gösken

Gös-sjön nr 1 inom fiskevårdsområdet. Grov gös, abborre och gädda.

Abborre
Gädda
Gös
Siklöja
Mört
Lake


7000 st ensomriga Gösar isatta 1995 och framåt.

Gösisättning ungefär var tredje år.

B - Iläggningssplats för båtar

X - Grundmarkeringar

Observera att kartan ej skall användas som sjökort. Grundmarkeringar är ungefärliga

Hofors F.V.O tar inget ansvar för att angivelser är 100% korrekta.

Längd - 3,9 km

Maxdjup enl SMHI - 22m

Sälgsjön

Storabborrens paradis.

Abborre
Gädda
Siklöja
Gös
Mört
Lake
Ål


B - Iläggningsplats för båtar

X - Grundmarkeringar

Observera att kartan ej skall användas som sjökort. Grundmarkeringar är ungefärliga

Hofors F.V.O tar inget ansvar för att angivelser är 100% korrekta.

Längd - 3,0 km

Maxdjup enl SMHI - ingen uppgift

Bastusjön

.

Holmsjön

.

Ängessjön

.

Lilla Häglingen

.

St Stopolle

.

Svarttjärn

.

Backsjöarna

.

Gårkvidden

.

Surtjärn

.

Torraktjärn

.

Acktjärn

.

Trollmossflyet

.

Stora Kröntjär

.

Lilla Kröntjärn

.

Lortglo

.

Gårdsjön

.

Stavtjärnsdammen

.

Lilla Tostjärn

.

Stavtjärn

.

Öratjärn

.

Storflyet

.

Lillflyet

.

Sinksjön

.

Nottjärn

.

Kvatten

.

Kalven

.

,

.

Hammardammen

.

Lill-Gösken

.

Dammsjön

.

Översjön

.

Lugneån

.

Ängesån

.

Hoån

.