0 Objekt

Gula kortet Göteborg

Med Gula Kortet på fickan och nyfikenheten som kompass kan du fiska dig igenom hela 60 olika fiskevatten i skilda naturmiljöer i Göteborgsområdet. Du får tillgång till milvis med strömmande vatten och mängder av vackra skogssjöar i Vättlefjäll och Härskogen.

Om Gula kortet Göteborg

Gula Kortets 60 vatten ger dig obegränsat med fiskemöjligheter. Faktum är att nästan alla sjöar och milvis med vattendrag i och kring Göteborg är med på ett och samma fiskekort, vilket är unikt. Dessutom är mångfalden mycket stor med allt från fiske efter lake och karp till storgäddor och rena flugfiskesjöar med självreproducerande öring.

Det är viktigt för oss att Gula Kortets vatten förvaltas väl. I flera vatten pågår därför fiskevårdsinsatser, främst för att förbättra möjligheterna för öring att leka. Ofta är det vandringshinder, som dammar och kraftverk, som orsakar problem för fiskens vandring och lek. Att återskapa vandringsvägar mellan sjöar och tillrinnande vattendrag är därför ett långsiktigt viktigt arbete. Andra fiskevårdsåtgärder inom Gula Kortets vatten är kalkning och att återföra sten till rensade sträckor. Utöver detta
övervakas många vatten genom exempelvis provfisken och vattenprovtagningar. Bland några av alla häftiga fiskemöjligheter kan nämnas de stora karparna i Härlanda tjärn, Delsjöarna och Surtesjön. Fisket i centrala Göteborg kan under vår och höst leverera riktigt bra abborrfiske. Vad gäller gädda är Sävelången tveklöst ett av regionens bästa vatten, men vi tipsar särskilt om Göta älv från Tingstadstunneln och upp till Kungälv som ganska outforskade sträckor med enorm potential. För den flugfiskeintresserade har vi öringsjöar i Vättlefjäll, Sörbergen och Delsjöområdet där enbart fiske med traditionell flugfiskeutrustning är tillåtet. I andra vatten gör vi
regelbundna utsättningar av regnbåge.

Läs mer om Gula kortet och de arter som finns där i Gula guiden.

Regler

Generellt

Läs mer om regler för respektive vatten i Gula guiden

Gula guiden

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sportfiskarna region väst

031-401740 [email protected]

AMHULTS DAMM

En liten damm som ligger intill det gamla flygledartornet uppe på berget vid Torslanda gamla flygfält. Utbyggnad av området med många bostäder på berget har gjort dammen ännu mer attraktiv som fiskevatten, speciellt för barnfamiljer, och vissa år har regnbåge satts ut. Yta: 1 ha

Fiskarter: Abborre, gädda, mört och ibland regnbåge.

BERGSJÖN

Bergsjön är en liten näringsfattig sjö med klart vatten och klippstränder. Abborren är talrik och oftast i mindre storlek, men regnbåge sätts ut varje år i samband med lokala arrangemang. Sjön ligger nära bostadsområden i stadsdelen Bergsjön och området är populärt för många aktiviteter, särskilt bad under sommaren. Tänk på att visa hänsyn vid badplatsens bryggor då badande alltid har företräde. Yta: 4 ha.

Fiskarter: Abborre och regnbåge

BREDVATTNET

En av Gula Kortets rena flugfiskesjöar där öring har planterats ut under många år. Nu har man restaurerat utloppsbäcken för öringlek. Därmed har utsättningarna slutat och för att skydda det tillväxande öringbeståndet måste all öring återutsättas. Enbart fiske med traditionell flugfiskeutrustning är tillåtet. Yta: 3 ha.

Fiskarter: Öring

Djupkarta

GRAVSJÖN

Kalkad sjö som ligger vid Benareby. Riktigt bra fiskesjö som är ganska lite nyttjad. Båtfiske tillåtet. Sutare måste återutsättas. Yta: 45 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, sutare.

Djupkarta

GRÄSTJÄRNET

En liten tjärn med ett bestånd av ganska småvuxen abborre. Yta: 1 ha.

Fiskarter: Abborre.

GÄDDEVATTEN

En relativt näringsfattig sjö i Vättlefjäll där fisketrycket är lågt. Båtfiske tillåtet. Yta: 15 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda.

Djupkarta

GÖTA ÄLV

Göta älv är landets vattenrikaste vattendrag med en total längd på 72 mil från källflödena i Norge till mynningen i havet vid Göteborg. Medelvattenflödet är 575 m³/s varav en tredjedel normalt rinner i Göta älv förbi Göteborg och resten genom Nordre älv. Vattensystemet är också landets artrikaste vattendrag där hela 38 sötvattensarter har noterats och flertalet marina fiskar från mynningsområdet. Här fanns stör under 1800-talet och till och med en tonfisk har landats vid Gullbergsvass. Längden på Gula Kortets sträcka från Bohus/Kungälv till mynningen är 25 km och omräknat till yta 750 hektar, vilket gör det till det största fiskeområdet på Gula Kortet.

Här finns fiskemöjligheter som bara upptäckts till en mindre del. Årligen stiger tusentals laxar i Göta älv. Var de stannar och var de är möjliga att fånga är ett nästan helt outforskat område. Vi vet att en del har fångats i mynningsområdet mellan Älvsborgsbron och havet, en del inne i Göteborgs hamn. En del ståndplatser finns vid dykdalberna utmed Ringön, bropelarna vid Göta älvbron och järnvägsbron vid Tingstad. 9 kilo har rapporterats, men betydligt större simmar varje år upp mot Lilla Edet.

Bästa fisket efter havsöring finns i mynningsområdet mellan Älvsborgsbron och Käringberget. Kända platser är Röda Sten, Ryaverkets utsläpp, Tångudden och ”Vita gaveln” vid Nya Varvet.

Gäddfisket är knappt beprövat på sträckan och här finns mycket att utforska. Från Marieholm och uppåt finns möjligheter till trolling där båttrafiken är glesare. Vid ”taket” på Tingstadstunneln, på båda sidor om älven, finns bakvatten med huvudströmmen i närheten. Här samlas vissa tider stora mängder fisk och stora abborrar har fångats på denna plats.

Under hösten och inte minst vid isfiske på vintern finns chanser att få sik i Göteborgs hamn, där yttre delen av Sannegårdshamnen, Klippans ångbåtsbrygga, Frihamnen och Marieholm är bra platser. Vi rekommenderar en maxfångst på 10 sikar per person och dag. Vid Eriksberg och Sannegårdshamnen bedrivs främst under hösten ett framgångsrikt fiske efter vitling, men även andra marina arter som torsk och sill passerar regelbundet här.

För metaren finns det en mycket stor potential i Göta älv för de flesta fiskarterna i fiskfaunan. Några rapporterade fiskar från området är mört 0,93 kilo, sarv 1,2 kilo, id 2,46 kilo och braxen 5,0 kilo.

Båtfiske är tillåtet, men tänk på att se upp med den livliga båttrafiken och den tidvis kraftiga strömmen.
Minimimått för lax och öring är 45 cm. Fisketid för öring och lax är 1/4–14/10. Fiskegräns
Göta älvs mynning: Den yttre gränsen för fiskekortets regler är densamma som sötvattensgränsen i mynningen, d.v.s. en linje från nordligaste udden på Älvnabben vid Västerberget över Knippelholmens fyr till västra piren vid Arendals småbåtshamn på Hisingen.
För fiske nedströms/väster om Göta älvbron till mynningen i havet erfordras för närvarande inget fiskekort för sportfiske. Däremot gäller Gula Kortets regler i övrigt. Uppströms
utgör Sävtuvans norra kant fiskegräns.

Fiskarter: Abborre, gädda, öring, mört, lax, braxen, id, asp, skrubba, sarv, färna, sik, lake, vitling
m.m

HOLMESJÖN

Holmesjön är tveklöst en av regionens vackraste sjöar. Här finns flera öar och omgivningen har stora likheter med Norrlands inland nedanför fjällskogsområdena. Harr har tidigare inplanterats, men troligen finns inga kvar. Där-emot sätts mindre öringar ut regelbundet för tillväxt. Öringar över 3 kilo har fångats. De skygga, stora öringarna kommer in mot stränderna på natten. I Holmesjön finns också ett rikt bestånd av abborre. Båtfiske tillåtet.
Yta: 41 ha.

Fiskarter: Abborre, Öring.

Djupkarta

HORNASJÖN

Hornasjön ligger 2 km väster om Stora Härsjön och 2 km norr om Härryda kyrka. Här finns grov abborre även om de inte alltid är så lätta att hitta. Grov gädda finns också och sjön är populär bland isfiskare. Tänk på att det är mycket tomtmark runt sjön. Båtfiske tillåtet. Yta: 136 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört m.m.

Djupkarta

HÅLLSJÖN

En skogssjö intill Rellsbovägen. Här finns enstaka öringar och ganska fin storlek på abborren. Det finns några fritidstomter vid sjön som inte får beträdas. Yta: 14 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, öring.

Djupkarta

HÄCKSJÖN

Häcksjön ligger nära centrala Lerum, bara några hundra meter från Olofstorpsvägen vid Häcksjöbäcksområdet. Sjön kalkas regelbundet. Öring har planterats ut och för flugfiskaren kan det innebära ett riktigt trevligt fiske. I Häcksjön finns också fina möjligheter till ett bra
abborrfiske på vintern. Yta: 15 ha.

Fiskarter: Abborre, öring.

Djupkarta

HÄRLANDA TJÄRN

En ganska näringsrik sjö i Delsjöområdet vid stadsdelen Björkekärr. Tät vegetation och vass runt sjön försvårar fisket. På östra sidan finns badbryggor som dock inte får användas för fiske under badsäsong. På västra sidan finns en fiskebrygga, som är en populär meteplats där både sutare och karp brukar fångas. Gula Kortets största karp, hela 17,22 kilo, är fångad här och sjön är ett av regionens mest besökta karpvatten. Den största gädda som har fångats vägde 15,8 kilo och även stor abborre fångas emellanåt. Regnbåge sätts också ut varje år. Sjön lämpar sig väl för barn och nås enkelt från busshållplats eller Skatås mot-
ionscentral. För riktat karpfiske måste ”Karptillägg” köpas. Det är absolut förbjudet att avliva karp och sutare, som måste återutsättas. Yta: 17 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, sutare, mört, karp, regnbåge

Djupkarta

HÖGSJÖN

I Högsjön finns ett talrikt abborrbestånd. Numera planteras öring ut med jämna mellanrum. Det har rapporterats om 2-kilosöringar. Tomterna till de fritidshus som finns vid sjön får inte beträdas. Båtfiske tillåtet. Yta: 22 ha.

Fiskarter: Abborre, öring.

Djupkarta

IDTJÄRNET

En liten lättillgänglig tjärn mitt inne bland radhusen, perfekt för barnens abborrmete.
Yta: 1 ha.

Fiskarter: Abborre.

IGLATJÄRNEN OCH PLOGFOTEN

Iglatjärnen och Plogfoten ligger ca 700 meter söder om Smörvattnet och nås lättast från Partillehållet via vägen från Lexbydal, där det finns parkering vid en infotavla. Här sätts öring ut vissa år.
Yta: 4 + 2 ha.

Fiskarter: Öring.

Djupkarta

KLARE MOSSE

En liten tjärn – bara ca 100 m lång – på centrala Hisingen. Klare mosse ligger ca 100 meter norr om Björlandavägen och är källflöde för Osbäcken, Hisingens viktigaste havsöringsvattendrag. Omgivningarna runt vattnet har röjts, vilket har underlättat fiskemöjligheterna. Ett litet fint vatten för mete efter abborre, ruda och mört. Rudan är förvisso småvuxen, men mycket talrik.
Yta: 1 ha.

Fiskarter: Abborre, mört, ruda.

LILLA HÄRSJÖN

Precis som sin storebror en stor sjö med ett bra fiske efter abborre. En populär fiskeplats är udden vid sjöns västsida vid Härskogen. Grundet norr om udden brukar vara en bra isfiskeplats. Båtfiske tillåtet.
Yta: 87 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört.

Djupkarta

LILLA STAMSJÖN

Lilla Stamsjön är en ganska stor sjö som ligger ca 1 km söder om Lerums centrum. Det går bilväg ända fram till sjön och det finns en stor parkeringsplats vid badplatsen i sjöns norra ända. Bebyggelsen sträcker sig till bara något hundratal meter från sjön. Stora kalkningsinsatser har gjorts genom åren som bland annat inneburit att mörtbeståndet har återhämtat sig och detta ger på så sätt underlag för ett bra gäddbestånd. Abborrarna har hög medelvikt och kan bjuda på bra fiske. I södra delen av sjön vid Kolboryd är fisket förbjudet söder om kraftledningen. Sutare måste återutsättas. Båtfiske tillåtet. Yta: 50 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, sutare.

Djupkarta

LYSEVATTNET

En av Gula Kortets rena flugfiskesjöar med ett litet självreproducerande bestånd av öring. Fiskevård för att gynna öringen i utloppsbäcken är planerat och för att skydda det tillväxande öringbeståndet måste all öring återutsättas. Enbart fiske med traditionell flugfiskeutrustning är tillåtet. Yta: 10 ha.

Fiskarter: Abborre, öring.

Djupkarta

LÅNGEVATTEN

En liten fin och lättillgänglig skogssjö, även om vegetationen runt sjön försvårar fisket. Här finns enstaka stora öringar. Beträd inte tomtmarken invid sjön och tänk på att sutare måste återutsättas. Yta: 7 ha.

Fiskarter: Öring, sutare.

Djupkarta

LÅNGEVATTNET

I Långevattnet finns i huvudsak ett abborrbestånd, men inplantering av regnbåge sker också. Yta: 7 ha.

Fiskarter: Abborre, regnbåge, öring, mört.

Djupkarta

LÄRJEÅN

Lärjeån ligger i nordöstra Göteborg och rinner ut i göta älv. Havsöring och lax vandrar upp varje år, men det finns också ett bestånd stationär öring. Det finns åtskilliga fina fiskeplatser där de mest populära ligger vid Eriksbo, Lärjeholm och utloppet i Göta älv. Fiskesträckan är 20 km lång upp till kommungränsen mot Lerum.

Fiske i laxtrapporna är inte tillåtet och allt fiske är förbjudet i Lärjeån under tiden 1/10–31/3. Minimimått för lax och öring är 45 cm.

Fiskarter: Abborre, gädda, öring, lax, regnbåge, mört, id, björkna, braxen m.m

MÖLNDALSÅN, FATTIGHUSÅN OCH GULLBERGSÅN

Vattendragen var under många år helt fisktomma, men genom ett omfattande miljö- och vattenreningsarbete har fisken återkommit.
I Mölndalsåns övre del leker lax och havsöring, men inga utsättningar sker längre. En ny vandringsväg för fisk finns sedan 2013 vid Dämmet i Gårda, vilket underlättar passagen för alla fiskarter som vandrar i vattensystemet. Tänk på att fiske är förbjudet i alla fiskvägar inom Gula Kortets vatten.

Fiskesträckan börjar nedströms Papyrus fabriksområde i Mölndal och slutar vid Mölndalsåns/Gullbergsåns utlopp i Säveån vid Partihallarna. Även den grävda kanalen Fattighusån mot Göteborgs centralstation som grenar sig till Vallgraven och hamnkanalerna ingår i fisket. Minimimått för lax och öring är 45 cm. Fisketid för öring och lax är 1/4–30/9.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, braxen, lax, regnbåge, öring m.m

NORDRE ÄLV

Ett av Västsveriges bättre gäddvatten med chans till de riktigt stora. Gäddorna finns inom hela den 17 km långa fiskesträckan – totalt ca 500 hektar fiskevatten. Under senare år har antalet fångade storgäddor minskat varför vi rekommenderar att de flesta gäddorna och alla över 100 cm återutsätts för att stärka beståndet.

Gäddfisket börjar när isflaken glesnar och krokusen börjar att blomma. Fisket är bäst i Nordre älv om man har tillgång till båt, men vid några ställen går det att komma åt från land. Vid Kungälv, Kornhall, Ragnhildsholmen och vid Kippholmen finns det strandfiskeplatser. Bland bra fiskeplatser för gädda kan nämnas sträckorna uppströms och nedströms Skärmarna och utmed vasskanterna mellan Kippholmen och Kornhalls färja på Hisingssidan. Även vid Munkholmens sydspets har flera storgäddor fångats.

Fisket efter stor abborre kan ibland vara givande, liksom sikfisket i mynningen under främst hösten. I Nordre älv finns stora exemplar av karpfiskarna och genom åren har många metare lagt åtskilliga timmar i sin jakt efter exempelvis braxen, id, sarv och mört. Även lax och öring vandrar genom Nordre älv och vid grunden nedanför Fästningsholmen finns ståndplatser för lax och öring.

Båtfiske är tillåtet, men det är absolut förbjudet att angöra i konstruktionen för Skärmarna (fjärrstyrd reglering).

Den yttre gränsen för fiskekortet är densamma som sötvattensgränsen i mynningen, det vill säga en linje dragen från västligaste udden av Kallhed Näsa på Hisingen till västligaste udden av Klubbenäs på fastlandet. Utanför kortgränsen är det fredningsområde med fiskeförbud 1/10–31/3. I fredningsområdet är trollingfiske förbjudet året runt. Uppströms utgör Sävtuvans norra kant fiskegräns.
Minimimått för lax och öring är 45 cm. Fisketid för öring och lax är 1/4–14/10. All lax och gärna även öring ska rapporteras till Sportfiskarna.

Fiskarter: Gädda, abborre, braxen, mört, öring, lax, sik, skrubba, id, sarv m.m

NORDSJÖN

Gula Kortets djupaste sjö med 48 meter. Röding planterades in första gången i mitten på 80-talet av Sportfiskarna, men fler utsättningar kan för tillfället inte ske p.g.a. smittskyddsregler. Rödingarna har dock bildat ett självreproducerande bestånd. Den största fångade rödingen vägde 3,265 kilo. Nors har planterats in som betesfisk och även den har börjat föröka sig. På våren har man chans att fånga rödingen på lite grundare vatten, medan det under vinter och sommar är fiske på minst 15 meters djup som innebär störst chanser. Även abborrarna i Nordsjön kan bli mycket stora. Båtfiske tillåtet. Yta: 225 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, röding.

Djupkarta

OXSJÖN

Oxsjön ligger 2 km söder om Sisjön inom Sandsjöbackaområdet omgivet av gångvägar, ca
1 km öster om Brottkärrsmotet vid Säröleden. Oxsjön är en mindre sjö med både gädda och abborre. Regnbåge sätts ut ibland. Yta: 20 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, regnbåge.

Djupkarta

PRÄSTTJÄRNEN

Prästtjärnen i Partille är en fin tätortsnära skogssjö med abborre där regnbåge dessutom sätts ut årligen. Fina vandringsstigar till och runt sjön gör den lättillgänglig och lämplig för fiske med barn. Yta: 12 ha.

Fiskarter: Abborre, regnbåge, öring.

Djupkarta

RELLSJÖN

Här finns chans att fånga skygga öringar från stranden, som är ganska sank. Rellsjön är en lättillgänglig sjö med parkering alldeles invid sjön. Tänk på att sutare måste återutsättas. Yta: 1 ha.

Fiskarter: Öring, sutare, mört.

RÅDASJÖN

Rådasjön har ett bestånd av gös som emellanåt förstärks genom utsättningar. Dessutom finns stora gäddor och varierad storlek av abborrar som äter både kräftor och nors. I Rådasjön finns också rikligt med mört och braxen.

Gösen är som mest aktiv när det är varmt i vattnet samt vid skymning och gryning. På södra stranden vid Gunnebo är det ganska djupt ända intill land. Här man kan nå 10-metersdjupet där gösen kan hålla till. Gula Kortets rekordgös på 9,1 kilo fångades den 30 juni 2005 och då slogs det fem år gamla rekordet på 8,3 kilo. Bästa platserna för dragrodd är i sydkanten på storgrundet norr om ”Labbra” och utefter södra stranden ca 200 meter från land mellan Stålloppet och Slottsviken, men det finns många andra ställen där gösarna också fångas. Återväxten av den varmvattenberoende gösen varierar och beror på hur lyckad leken blir och om ynglen får en bra start på sommaren. Gösen kan ha en snabb tillväxt när de väl klarat de första åren. Vassbälten försvårar landfisket på vissa platser och tillgång till båt underlättar därför fisket.

På vintern när sjön fryser till kan isfisket vara varierande med stora abborrar, gäddor, lakar och gösar. Tänk på att Mölndalsån, som rinner genom sjön, kan ge förrädisk is vid mildperioder på vintern. Båtfiske tillåtet. Tills vidare råder förbud att fiska gös under hela maj.
Yta: 210 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, braxen, mört, gös, lake m.m.

Djupkarta

SISJÖN

Sisjön ligger i sydvästra Göteborg, ca 2 km söder om Sisjöns industriområde. Sisjön är en populär badsjö, så visa därför stor hänsyn till badande vid fiske. Fiske från bryggorna är förbjudet under badsäsong. I sjön finns ett bra abborrbestånd, som framförallt vintertid ger ett fint fiske. Största abborre som har fångats vägde 1,6 kilo. Regnbåge sätts ut ibland. Sjön har också signalkräfta som en gång per år upplåts för allmänheten – se Sportfiskarnas hemsida för mer info.
Yta: 30 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, regnbåge.

Djupkarta

SKROVTJÄRNET

En liten skogstjärn med ett småväxt abborrbestånd, så kallade tusenbröder, men också enstaka riktigt stora abborrar.
Yta: 3 ha.

Fiskarter: Abborre.

SKYRSJÖN

En sjö som är mera näringsrik än de flesta andra sjöar i Vättlefjäll. Detta beror på att det finns odlad mark i den nordvästra delen av sjön vid Skärsjölund. Sjön är också tillgänglig för fiske från kanot, som kan hyras vid Vättlestugan. Båtfiske tillåtet. Sutare måste återutsättas. Yta: 21 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, sutare.

SKÄRSJÖN

Skärsjön ligger vid Buarås, precis väster om Landvetter flygfält. Skärsjön var tidigare försurad, men är nu kalkad så att fiskbestånden har återkommit. Båtfiske tillåtet. Yta: 46 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, sutare, braxen.

Djupkarta

SMÖRVATTNET OCH SKULEVATTEN

Smörvattnet och Skulevatten ligger ca 1 km rakt söder om Angereds kyrka. Bägge två är små tjärnar med hyggliga abborrbestånd. Det finns många sjötomter i området, så tänk på att visa hänsyn om du rör dig längs stränderna. Yta: 5 + 3 ha.

Fiskarter: Abborre.

Djupkarta

STENSJÖN

Stensjön ligger strax nedströms Rådasjön. Båda sjöarna förbinds av Stålloppet som också ingår i Gula Kortet. Lättillgänglig fiskesjö där gös är utsatt. Roddbåtar brukar kunna hyras vid minigolfbanan vid sjöns norra strand.

Båtfiske tillåtet. Tills vidare råder förbud att fiska gös under hela maj. Sutare måste återutsättas. Yta: 45 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, gös, mört, braxen, sutare.

Djupkarta

STORA HÄRSJÖN

Stora Härsjön är Gula Kortets näst största sjö med sina nästan 300 hektar och med 47 meter är den också en av de djupaste. Sjöns djup och stora friytor innebär att siklöjan trivs och har ett livskraftigt bestånd. En grundrygg i sjöns mellersta del med varierande djup på 2–5 meter och djupområden på över 25 meter på ömse sidor hör till de mest spännande platserna. Ett bestånd av storöring leker i tilloppsströmmen som förses med lekgrus av fiskevårdsområdet som förvaltar Stora Härsjön. En öring på 8 kilo har fångats vid provfiske. Under isvintrar kan pimpelfiske efter jagande abborre och ismete efter gädda rekommenderas i denna spännande sjö. Stora Härsjön har många lättåtkomliga platser för strandfiske och parkering finns vid Härsjögården. Tänk på att området har mycket tomtmark samt privata vägar och parkeringar. Båtfiske tillåtet. Minimimåttet för öring är 45 cm.
Yta: 290 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, siklöja, öring m.m.

Djupkarta

STORA MÖLNESJÖN

Sjön ligger vid bostadsområdet Rannebergen. Utsättningar av regnbåge sker årligen och även karp har tidigare satts ut. I södra delen finns en iordningställd badplats och även badbrygga. Lättillgänglig sjö lämplig för fiske med barn. För riktat karpfiske måste ”Karptillägg” köpas. Det är absolut förbjudet att avliva karp, som måste återutsättas. Yta: 12 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, karp, regnbåge.

STORA OCH LILLA BJÖRSJÖN

Dämda sjöar men med relativt bra bestånd av abborre och gädda. Yta: 49 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda.

Djupkarta

STORA OCH LILLA DELSJÖN

Delsjöarna ligger i natursköna Delsjöreservatet, ett stadsnära område som ändå har vildmarkskänsla med flera naturtyper. Hela området är ett av Göteborgs mest besökta fritidsområden. Sjöarna utgör vattentäkt för Göteborg med vatten som pumpas från Göta älv in till Lilla Delsjön och ut från Stora Delsjön. Sjöarna är sammanbundna med en kanal. Alldeles nordväst om Stora Delsjön ligger Sportfiskarnas regionkontor Sjölyckan där man kan köpa fiskekort, hyra båt och få fisketips. Där finns även bryggor med rullstolsramp.

Båda sjöarna har liknande fiske och artsammansättning. Abborrar kan växa sig stora, upp till över 2 kilo, och födan består till stor del av signalkräftor. Karpfisket har gett karp upp till 14,48 kilo. Sommartid kan metet efter sutare i vikarna vara bra med vikter upp till 2 kilo. Strandfiske kan ske på flera ställen men fisket efter abborre, gädda och gös sker bäst sommartid från båt på de djupare partierna av sjön. Använd gärna djupparavan, flötestrolling eller vertikaljigg för att komma ner i djupet där fisken ofta står.

Sjöarna är artrika med bland annat abborre, gös, gädda, braxen, sutare, karp, lake, nors, mört och siklöja. Ett arbete med att återetablera öring i tillrinnande bäckar är också inlett av Sportfiskarna i samarbete med Göteborgs stad. Kräftfiske för allmänheten sker varje augusti, se Sportfiskarnas hemsida för mer info.

Båtfiske är tillåtet, men endast från Sportfiskarnas uthyrningsbåtar och inte från andra båtar, kanoter och liknande eftersom sjön är en vattentäkt. Därför får inte heller andra motorer än elmotorer användas. Mer info och bokning av båt: 031-40 17 40, vardagar 9-16.

För riktat karpfiske måste ”Karptillägg” köpas. Det är absolut förbjudet att avliva karp och sutare, som måste återutsättas.
Yta: 140 + 62 ha.

Fiskarter: Abborre, gös, gädda, braxen, sutare, karp, lake, nors, mört, gärs, siklöja, signalkräfta m.m

Djupkarta Djupkarta

STORA OCH LILLA KROKSJÖN

Två vackra skogssjöar som ligger lite avsides. Stora Kroksjön har öar och vikar som ger fina naturupplevelser. Genom att hyra en kanot vid Vättlestugan kan man få till en trevlig fiskeupplevelse. Bägge sjöarna har ganska rikligt med abborre och i Stora Kroksjön finns även mört och gädda. Båtfiske tillåtet.
Yta: 36 + 8 ha.

Fiskarter: Abborre, mört, gädda.

Djupkarta

STORA OCH LILLA KÅSJÖN

Klarvattenssjöar som sitter ihop genom ett sund. Stora Kåsjön är delvis omgiven av bebyggelse, medan den västligt belägna Lilla Kåsjön gränsar till Delsjöområdet och har vildmarkskaraktär. Relativt rena stränder gör att det går att landfiska. Riktigt bra abborrvatten, inte minst från isen. Gula Kortets rekordabborre på nästan 2 kilo är fångad här. Allt fiske från badplatser och bryggor är förbjudet året om. På övriga platser har badande företräde. Tänk också på att respektera tomtmark. Parkeringsplats hittar du nära badplatsen. Båtfiske tillåtet.
Sutare måste återutsättas. Yta: 103 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, sutare.

Djupkarta

STORA STENTJÄRNEN

En långsträckt sjö med i huvudsak klippstränder, utom i norr där stränderna är mer sanka. Båtfiske tillåtet. Yta: 16 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört.

Djupkarta

SURTESJÖN

Störst bland Gula Kortets sjöar i Vättlefjäll med sina över hundra hektar. En relativt grund bergsjö med klart vatten och många uddar och öar som ger varierade fiskemöjligheter. En mycket populär pimpelsjö. Karp är utsatt och får fiskas med Gula Kortets Karptillägg.

För riktat karpfiske måste ”Karptillägg” köpas. Det är absolut förbjudet att avliva karp, som måste återutsättas.
Båtfiske tillåtet. Yta: 102 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, karp.

Djupkarta

SVARTE MOSSE

Svarte mosse ligger vid Biskopsgården på Hisingen omgiven av bebyggelse längs ena stranden. Svarte mosse är liten, väldigt grund och kraftigt igenväxt. Svarte mosse var tidigare Gula Kortets bästa karpsjö. Tyvärr dog nästan all fisk av syrebrist under två vintrar. Största karpen som har fångats i sjön vägde 16,2 kilo (1993) och största rudan 1,3 kilo. Fiskbeståndet har återhämtat sig och ny karp har satts ut. Vegetationen försvårar dock fisket och det är ett rikt fågelliv, varför stor hänsyn måste iakttas vid fisket. Sänken av bly får därför inte användas, så använd de miljövänliga alternativ som finns på marknaden.

För riktat karpfiske måste ”Karptillägg” köpas. Det är absolut förbjudet att avliva karp, som måste återutsättas. Yta: 6 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, ruda, karp.

SÄVELÅNGEN

Gula Kortets största sjö, hela 570 hektar. Genom avtal med Sävelångens fiskevårdsområde ingår Sävelången i Gula Kortet, även om det också säljs separata fiskekort. Observera att fiskegränsen för Gula Kortet går vid järnvägen och var där särskilt vaksam på de snabba tågen. Uppströms bron är det endast Sävelångskortet som gäller.

Sävelången är en mycket spännande sjö med chans till stora exemplar av nästan alla förekommande arter. Abborren når en hög medelvikt genom att sjön har ett stort bestånd av nors, som leker i början av maj vid Norsesund. Vid norsfisket får håv användas och detta är det enda undantaget där spöfiske inte är enda fiskemetoden som tillåts på Gula Kortet. I Sävelången har också flertalet öringar över 5 kilo fångats. Bra ställen finns kring Norsesund, speciellt vid inloppsströmmen där det går att bedriva ett framgångsrikt flugfiske efter öring på sommarnätterna. De flesta stora öringarna har dock fångats ute på frivattnet. Var observant på märkta öringar, som ingår i ett försök att utvärdera fiskevårdsarbetet.

Även gäddan och abborren blir rejält storväxt. Sävelångsrekordet för gädda är 18 kilo, antagligen den största gädda som har fångats i regionen. 2012 slogs rekordet för Gula Kortet med en gädda på 16,5 kilo. Isfisket kan vara bra efter både gädda och abborre. Håvaredsviken är ett populärt område. De kanske bästa abborrställena hittar man intill 15-metersgrundet vid Ingared och grundet utanför Tollered. Här finns norsabborrarna såväl sommar som vinter. Sannolikt går det också att ha ett bra lakefiske i Sävelången, men detta fiske är ganska outforskat.

Vid Nääs finns en fiskebrygga som är en mycket bra fiskeplats. Även sjösättningsramp finns vid Nääs. Sävelången ligger även bra till för den som inte har tillgång till bil. Det går fint att åka till lokaltågstationerna Floda och Norsesund, som båda ligger intill bra fiskeplatser.

Minimimåttet för öring är 45 cm och fiske efter öring är förbjudet 1/10–31/3. Sutare måste återutsättas.
Båtfiske tillåtet. Båtramp. Yta: 570 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, braxen, öring, lake, sutare m.m.

Djupkarta

SÄVEÅN VID PARTIHALLARNA

Fiskeområdet utgör nedre delen av Gullbergsån och Säveån vid utloppet i Göta älv upp till Gamlestadsbro. Ovanför bron kan man lösa fiskekort för Sävedalsvattnet för att fiska lax eller den storvuxna färnan som ibland fångas där, men detta ingår inte i Gula Kortet.

Området är en bra meteplats, speciellt vid utflödet i Göta älv och vid Gullbergsån. Även öring och en och annan lax passerar sträckan på sina vägar mot lekplatserna.

Minimimått för lax och öring är 45 cm. Fisketid för öring och lax är 1/4–30/9.

Fiskarter: Braxen, mört, gädda, abborre, id, i sällsynta fall asp m.m

TROLLSJÖN

I Trollsjön sätts ibland öringar ut och exemplar uppemot 2 kilo har fångats. Här finns också ett skapligt abborrbestånd. Ganska tät vegetation längs stränderna försvårar flugfiske. Yta: 10 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, öring.

Djupkarta

TÖSJÖN

Tösjön var tidigare starkt försurad, men kalkas numera och har ett stabilt och bra pH-värde. Här har fiskevårdsområdet tidigare planterat ut röding och ett fåtal kan finnas kvar. Båtfiske tillåtet. Yta: 40 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, eventuellt röding.

Djupkarta

VALLGRAVEN OCH HAMNKANALERNA

Mitt i centrala Göteborg kan man bedriva ett spännande fiske i stadsmiljö. Vid det årliga Vallgravsmetet har det genom åren fångats närmare 20 olika fiskarter, vilket visar på en stor artrikedom. Kända fiskeplatser i Göteborgs kanaler och Vallgraven är vid Fiskekyrkan, Trädgårdsföreningen, Slussen och Lejontrappan vid Brunnsparken. Vid Rosenlund och Stora Hamnkanalen finns vissa tider mängder med mört och abborre. Abborrar på över 1,5 kilo har fångats och det bästa abborrfisket är när de kommer in i kanalsystemet från älven för att jaga bytesfisk. Detta är vanligtvis under vår och höst. Fisket i kanalsystemet är rent generellt bäst vid låga vattentemperaturer. En vanlig art på senare tid som numera är talrik i hela Göteborgs hamnområde och kanaler är den svartmunnade smörbulten. Det är en s.k. främmande invasiv art som bör avlivas när den fångas.

Minimimått för lax och öring är 45 cm. Fisketid för öring och lax är 1/4–30/9.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, id, braxen, löja, öring, m.m

VÄSTRA LÅNGEVATTNET

Västra Långevattnet ligger strax norr om Lilla Delsjön och det går en cykelväg ända fram till sjön om man kommer från Delsjöarna. Man kan också ta cykelvägen från Härlanda tjärn, men då får man gå sista biten via en lång trappa – en upplevelse och utmaning i sig. Sjön ligger lite avsides och har inbyggd Norrlandskänsla med omgivande lågväxande björk och ljung. Västra Långevattnet har ett bestånd av abborre, men inplantering av regnbåge som kan fiskas med alla sportfiskemetoder sker årligen. Badande har företräde under sommaren, annars är sjön lämplig för familjeutflykter. Yta: 7 ha.

Fiskarter: Abborre, regnbåge.

Djupkarta

YXSJÖN

Yxsjön är en charmig sjö med många vikar, öar och sund som gör att man inte upplever sjön särskilt stor. Yxsjön har en bra storlek på abborrarna. Sjöns västligaste del ligger vid Benareby. Vägen mellan Mölnlycke och Hällesåker löper intill och det är härifrån man når sjön via bil eller buss. Isfisket på Yxsjön kan ge fina möjligheter. Båtfiske tillåtet.
Yta: 104 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda.

Djupkarta

ÅKERSJÖN

Liten naturskön skogssjö på ca 1,5 km som ligger väster om Lyckhem, där man kan ställa bilen och gå västerut på den bommade vägen. Yta: 4 ha.

Fiskarter: Öring.

ÄLSJÖN

Älsjön ligger ca 2 km rakt söder om Olofstorps centrum. Parkeringsplats finns innan badplatsen vid sjöns västra strand, en bra plats att utgå från vid sitt fiske. Inget fiske får ske vid själva badplatsen och tänk på att tomtmark inte får beträdas. I Älsjön finns bra chans till lite större abborre. Tänk också på att sutare måste återutsättas. Yta: 27 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, sutare.

Djupkarta

ÖSTERSJÖN

Ligger strax sydost om Nordsjön och detta får ses som ett väldigt outforskat vatten, där röding tidigare har planterats ut. Båtfiske tillåtet. Yta: 110 ha.

Fiskarter: Abborre, gädda, eventuellt röding.

Djupkarta

ÖSTRA LÅNGEVATTNET OCH STORA BJÖRKETJÄRNEN

Dessa trevliga flugfiskesjöar har ett bestånd av abborre, men inplanteringar av regnbåge görs varje år. Vintertid är pimpel från is tillåtet. Sjöarna ligger nära Västra Långevattnet och Lilla Delsjön.

Enbart fiske med traditionell flugfiskeutrustning är tillåtet.
Yta: 5 + 2 ha.

Fiskarter: Abborre, regnbåge, öring.

Djupkarta