0 Objekt

Bäckarforsens och Trollforsarnas Fvo

Här finns möjligheter för såväl sommar- som vinterfiske. Vindelälven har på denna sträcka goda bestånd av i första hand harr. På de lugnflytande sträckorna av älven dominerar sik aborre och gädda. Inplanterade vatten med röding öring finns också inom området.

Om Bäckarforsens och Trollforsarnas Fvo

Trollforsarna – Övre- och Nedre Trollforsen
Kraftigt forsande med ett kilometerlång sel som skiljer dem åt. Området är naturskönt med vildmarkskaraktär. Åtkomst till den södra sidan från väg mellan Ekorrsele – Bjursele, till norra sidan via skogsbilvägar från Ekorrsele. Inga speciella restriktioner finns på sträckan, bra harrfiske och sträckan med bäst chans till storöring.

Ekorrselsstryckan
Sträcka som vid lägre vattenstånd lämpar sig för harrfiske då den blir lätt åtkomlig från land.

Bäckarforsen
Lång, stråkande fors där idag enbart flugfiske är tillåtet. Fångstbegränsning som medger att endast en fisk/fiskare och dag får tas tillvara. Minimimått för harr och öring på sträckan är 40 cm. Harrfisket är bra och med de regler som nu gäller kommer det att bli allt bättre. I Bäckarforsen finns också chans att se hoppande lax och vid ett riktat fiske även fångstmöjlighet.

Köp fiskekort via Swish
Numera är det enklaste sättet att köpa fiskekort för vårt område är via denna sida eller med Swish. Swisha summa, typ av kort ni vill köpa till nummer 123-4486304.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som måste ha löst giltigt fiskekort.

Vindelälven
Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Fiskesäsong

Vindelälven

Öring
Fiskeperiod: 1/5 - 31/8 samt 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax
Fiskeperiod: 19/6 - 31/8 övriga tider fiskeförbud.

Harr
Fiskeförbud 15/4 - 31/5

För att freda öring & lax inför lekperioden och begränsa harrfisket är det förbjudet att fiska efter dessa arter från den 1 september fram till isläggning, fiske på selen efter andra arter är dock tillåtet.

Rödingtjärn:
Fiske är årligen tillåtet mellan 1 januari - 1 oktober.

Djuptjärn:
Fiske är årligen tillåtet mellan 1 januari - 1 oktober.

Metoder

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

Fångstbegränsningar

Vindelälven

Öring
Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm
Max en hanlax per fiskare och dag.

Harr
Minimimått 35 cm.

Rödingtjärn:
Maximalt tre fiskar per fiskare och kort får fångas.

Djuptjärn:
Maximalt tre fiskar per fiskare och kort får fångas.

 

 

Övriga regler

Zon 1: Älvsträckan från områdets västra gräns till älven mitt för skolan i Ekorrsele.
Zon 2: Älvsträckan från skolan i Ekorrsele till och med Holmforsen.
På sträckan är enbart flugfiske tillåtet. Minimimått på sträckan är för harr och öring vara 40 cm. Endast 1 fisk får tas tillvara per fiskare och fiskedygn och denna skall då alltså hålla stadgat minimimått för denna sträcka. Fiskerättsägare undantas från dessa regler, men fiskerättsägare skall bedriva sitt fiske på ett sådant sätt att det inte stör kortfiskegästerna eller äventyrar uppbyggnaden av fiskbeståndet.
Zon 3: Älvsträckan nedströms Holmforsen till områdets östra gräns.

Ej minimimått i inplanterade vatten.

Rödingtjärn:                                                                                                                                            Fiske från båt är ej tillåtet. Fiske från flytring är dock tillåtet.

Djuptjärn:
Fiske från båt är ej tillåtet. Fiske från flytring är dock tillåtet.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Anders Eriksson

[email protected]

Vindelälven

Övre- och Nedre Trollforsen är kraftigt forsande med ett kilometerlång sel som skiljer dem åt. Området är naturskönt med vildmarkskaraktär. Åtkomst till den södra sidan från väg mellan Ekorrsele - Bjursele, till norra sidan via skogsbilvägar från Ekorrsele.
Inga speciella restriktioner finns på sträckan, bra harrfiske och sträckan med bäst chans till storöring.
Ekorrselsstryckan – En sträcka som vid lägre vattenstånd lämpar sig för harrfiske då den blir lätt åtkomlig från land.
Bäckarforsen – Lång, stråkande fors där idag enbart flugfiske är tillåtet. Fångstbegränsning som medger att endast en fisk/fiskare och dag får tas tillvara. Minimimått för harr och öring på sträckan är 40 cm. Harrfisket är bra och med de regler som nu gäller kommer det att bli allt bättre. I Bäckarforsen finns också chans att se hoppande lax och vid ett riktat fiske även fångstmöjlighet.

Djuptjärn

Tjärn med mycket klart och bra vatten. Regelbundna utplanteringar av öring och röding har skett sedan 70-talet. Småspigg är den enda art som finns naturligt i Djuptjärn, detta medför att den utplanterade fisken har bra med mat och är i utmärkt kondition. Fångstbegränsning 3 fiskar/dygn, förbud att fiska från båt, fiske från flytring är dock tillåtet.

Rödingtjärn

Högt belägen tjärn med inga andra arter än öring och röding, populärt vatten för ismete. Fångstbegränsning 3 fiskar/dygn, förbud att fiska från båt, fiske från flytring är dock tillåtet.

Övriga sjöar och tjärnar

Naturliga bestånd av gädda, abborre finns gott om i alla vatten. De största är Fäträsket, Sötmansjön och Stenträsket. I den sistnämnda sjön, som ligger i anslutning till stugby, finns möjlighet att hyra båt.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
september 3, 2021 Ingen fångst Nej backarforsen
september 2, 2021 Ingen fångst Nej backarforsen
september 11, 2021 Lax/Salmon 85 6500 Ja Ja Nej backarforsen
september 4, 2021 Lax/Salmon, Lax/Salmon, Lax/Salmon 93, 75, 85 8500, 4000, 6500 Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja Nej backarforsen

Övrig information

Från och med 1/9 t.o.m. 14/9 har du möjlighet att fiska hanlax på vårt område. Med denna möjlighet till två veckors förlängd säsong följer också ett ansvar hos dig som fiskar.

Dispensfiske
För att få fiska så gör du så här:
1. Köp ett dispensfiskekort i webbutiken. De vanliga fiskekorten är ej giltiga under dispensperioden i älven.
2. Rapportera ditt fiske oavsett om du har fångat fisk eller inte. Läs mer om hur du gör här.

Fiskekort
Fiskekorten tillgängliggörs i webbutiken 2019-08-29. Under dispensperioden finns bara digitala fiskekort via vår webbutik. Fiske är endast giltigt med dessa. Anledningarna till detta är flera men den främsta är att det skall vara enkelt för dig att köpa fiskekortet och att kunna rapportera ditt fiske.

Regler
Reglerna är enkla under denna period. Det är endast tillåtet att fånga och tillvarata en hanlax som skall vara minst 50 cm per dag. Alla honlaxar och öringar är fredade och ska ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet. Läs mer om hur du återutsätter en fisk här.

Hur skiljer jag på en hanlax och en honlax?
Här kan du läsa och se på bilder hur du skiljer på lax, öring och de olika könen.

Är du redan årskortsinnehavare?
För att få fiska under dipensperioden måste du köpa dispensfiskekortet för 1 kr och rapportera ditt fiske under perioden. Fiske är ej giltigt utan dispensfiskekortet. Detta fiskekort gäller endast tillsammans med redan giltigt fiskekort och det räcker alltså inte med att köpa det för 1 kr.

Tillsyn
Att få två veckors extra lång fiskesäsong som annars skulle ha stängt fr.o.m. 1 september är värdefullt för att fortsatt utveckla fiskemöjligheterna längs Vindelälvsdalen. För att säkerställa att förtroendet hos föreningarna och er som fiskar efterföljs kommer tillsynen att vara utökad under perioden.

Vi önskar dig ett lyckat fiske och en trevlig vistelse på vårt område!